سنتز و ارزیابی کاتالیست‌های Ni-K بر پایه نانو کریستالی اکسید سریم سنتز ‌شده با استفاده از مواد فعال سطحی (PVP, PEG) در واکنش جابجایی دما متوسط در


سنتز و ارزیابی کاتالیست‌های Ni-K بر پایه نانو کریستالی اکسید سریم سنتز ‌شده با استفاده از مواد فعال سطحی (PVP, PEG) در واکنش جابجایی دما متوسط در
واکنش شیفت آب- گاز دما متوسط (MTS)، یک واکنش کلیدی در سامانه فرآورش سوخت پیل سوختی به منظور حداقل‌سازی CO در جریان خروجی ریفرمینگ و جایگزین دو راکتور دما بالا و دما پایین، با هدف کاهش حجم سامانه می‌باشد.


بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی عسل طبیعی در مقابل عسل پردازش شده
در این تحقیق، ابتدا هشت نمونه اکسید سریم به روش رسوب‌گیری دیفرانسیلی، با هدف افزایش مساحت سطح سنتز شد و تأثیر نوع ماده فعال سطحی (PVP, PEG) و مقدار اون Wt.%( 1، 5/ 0،3/0 ،0) و وقت پیرسازی ( hr12 ،8 ،4) بر خواص فیزیکی اکسید سریم سنتز شده، مورد بررسی برنامه گرفت.


بهبود فرایند تولید زیستی استن، بوتانول و اتانول از مواد لیگنوسلولزی
نمونه بهینه با به کارگیری Wt.%5/0 PEG و وقت پیرسازی 8 ساعت سنتز شد.


توسعه مدل‌های ترمودینامیکی برای بیان تعادل فازی پروتئین در سامانه‌های میسلی معکوس
مساحت سطح و اندازه متوسط کریستالی این نمونه به ترتیب m2/gr 4/102 و nm8 می‌باشد که به عنوان پایه کاتالیست‌ها مورد هستفاده برنامه گرفت.


بررسی محیط کشت فرآوری شده خرمای درجه سوم برای تولید پلی هیدروکسی آلکانوات با استفاده از باکتری آلکالیجنس اتروفوس
به‌منظور سنتز کاتالیست مناسب برای فرآیند MTS و انجام آزمایش‌های راکتوری، ابتدا کاتالیست 10Ni/CeO2به روش تلقیح، سنتز و مورد ارزیابی برنامه گرفت.


مدل سازی CFD و بررسی آزمایشگاهی میکروراکتور تولید هیدروژن
% تبدیل CO برای این کاتالیست در هر چهار دما 99? و گزینش‌پذیری CH4 بیش از 85? هست.


نانو‌حامل‌های کامپوزیتی عامل دار شده برای دارو رسانی هدایت شده
با توجه به گزینش‌پذیری بالای CH4 در حضور این کاتالیست، می‌توان با اضافه کردن پتاسیم به عنوان ارتقادهنده، گزینش‌پذیری CH4 را کاهش داد.


بهینه سازی آماری عملکرد پیل های سوختی میکروبی پیوسته و ناپیوسته با توجه به فاکتورهای نرخ جریان و میزان درصد پساب آنولیت و مقاومت خارجی
اضافه کردن ارتقادهنده در سه مرحله انجام شد: 1) تعیین ترتیب اضافه کردن نیکل و پتاسیم به پایه 2) بررسی تأثیر دما و وقت احیا بر عملکرد کاتالیست 3) تعیین % بهینه پتاسیم.


بررسی هیدرودینامیک تشکیل حباب در سیالات غیرنیوتنی در تانکهای هوادهی تصفیه پساب با استفاده از CFD
نتایج حاصل از مرحله اول نشان می‌دهد که تلقیح هموقت بهتر از پی‌در‌پی هست و در مرحله دوم با افزایش دمای احیا از 300 به °C 450 بدلیل کلوخه‌شدن مراکز فعال کاتالیست، % تبدیل CO کاهش می‌یابد ولی به دلیل افزایش دمای واکنش تا °C360 و وجود هیدروژن در خوراک، دمای احیا °C 400 انتخاب گردید و با بررسی وقت احیا بر عملکرد کاتالیست، وقت یک ساعت برای این کار پیشنهاد شد.

کاتالیست‌های( 10Ni-xK/CeO2 (x= 4, 6, 8, 10در مقایسه با کاتالیست 10Ni/CeO2 دارای % تبدیل CO کمتر و همچنین گزینش‌پذیری CH4 بسیار کمتر بودند.

کاتالیست 10Ni-6K/CeO2 به عنوان کاتالیست بهینه انتخاب شد.

%تبدیل CO و گزینش‌پذیری متان برای این کاتالیست در دمای °C360 به ترتیب 97? و 5/4? هست.

در بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی 10Ni-6K/CeO2 مشاهده شد که محدوده دمایی 340 تا °C360 برای انجام واکنش MTS مناسب‌ می‌باشد و همچنین h-1 12000=GHSV و 3=S/C ، بالاترین % تبدیل و کمترین گزینش پذیری CH4 را دارد.

این کاتالیست در شرایط عملیاتی بهینه به مدت 30 ساعت پایداری خوبی از خود نشان داد.
72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews