سنتز SBA-15 و نانوکامپوزیت آن با پلی‌پیرول به منظور جذب آلاینده‌های رنگ‌زای اسیدی آبی 62 و فلز جیوه


سنتز SBA-15 و نانوکامپوزیت آن با پلی‌پیرول به منظور جذب آلاینده‌های رنگ‌زای اسیدی آبی 62 و فلز جیوه
در این مطالعه از ذرات اصلاح شده SBA-15 توسط پلیمر پلی پیرول (PPy) به منظور حذف یون جیوه(II) و رنگزای اسیدی آبی 62 هستفاده گردید.


بررسی فرایند تولید اسید لاکتیک با استفاده از چند سویه باکتریایی متفاوت در کشت غوطه‌ور ناپیوسته بر روی آب پنیر و محیط کشت سنتزی
میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)و همچنین طیف سنجی FTIR به منظور تأیید و عامل دار شدن SBA-15 با پلی پیرول هستفاده شد.


اثر یون‌های فلزی محلول در آب بر حلالیت پروتئین‌های آرد گندم (سدیم و پتاسیم)
پارامتر های موثر بر حذف رنگزای اسیدی آبی 62 و یون جیوه(II) از جمله pH، مقدار جاذب، وقت تماس و غلظت محلول در دماهای مختلف بررسی و بهینه شدند.


بررسی مقایسه‌ای خواص دی‌الکتریک کامپوزیت الاستومری اتیلن- پروپیلن (EPR) حاوی نانوذرات فلزی، سرامیکی یا ترکیب آنها
دستگاه طیف سنجی جذب اتمی برای تعیین مقدار یون جیوه(II) و دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی (UV–Vis) به منظور تعیین مقدار ماده رنگزای اسیدی آبی 62 در محلول هستفاده شد.


بررسی فرایند الکتروفنتون به منظور تصفیه ی پساب شرکت پتروشیمی شازند و بهینه سازی عوامل موثر بر فرایند
مقادیر اولیه رنگ زای اسیدی آبی 62 برای آزمایشات جذب سطحی 20 و mg/L 40 و برای یون جیوه(II) 40 و mg/L 60 هستفاده شده هست.


بررسی تأثیر تورم ژل پلیمر بر کارایی آن در محیط متخلخل
نتایج جذب سطحی نشان دادند که مقدار بهینه pH، برای حذف رنگ زای اسیدی آبی 62 برابر 2 و برای حذف یون جیوه(II) برابر 8 می باشد.


مدلسازی فرایند استخراج آنتی اکسیدان از ساقه انگور
به علاوه، مقدار بهینه جاذب PPy-SBA-15 برابر با g/l 1 برای هر حذف دو آلاینده رنگ زای اسیدی آبی 62 و یون جیوه(II) هست.


بررسی کاهش نشر فرمالدهید در چسب های اوره فرمالدهید با افزایش اکسی آمینو تریازین
همچنین وقت تماس تعادلی بهینه برای رنگ زای اسیدی آبی 62 و یون جیوه(II) به ترتیب 45 و min 60 به دست آمد.


بررسی اثر افزودن دانه‌های پلی استایرن منبسط شده، پودر لاستیک بازیافتی و دوده سیلیس بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای و غیر سازه‌ای،
ایزوترم های جذب لانگمیر و فروندلیچ با نتایج آزمایشی مطابقت خوبی دارد.

مشخص شد معادله سینتیکی جذب از معادله شبه مرتبه دوم تبعیت می کند و نیز نفوذ درون ذره ای کنترل نماينده فرایند جذب هست.نتایج ترمودینامیکی نشاندهنده گرماگیر و خود به خودی بودن فرایند جذب می باشد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews

مطالعه آزمایشگاهی سینتیک و تعادل جذب نرمال‌پارافین از نفت‌سفید توسط غربال‌مولکولی و مدل‌سازی ریاضی فرایند واحد مولکس
بررسی انتقال حرارت بین ذرات جامد و گاز در سیکلون کارخانه سیمان بجنورد و اثر پارامترهای مختلف بر روی راندمان آن
مطالعه روش های هوش مصنوعی جهت پیشگویی ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی و کاربرد آن ها در ساخت دستگاه اندازه گیری این ضریب
مدل‌سازی ویسکوزیته مخلوط های هیدروکربنی سبک به کمک معادله حالت ویسکوزیته
سنتز نانوذرات تیتانیا به روش سل-ژل و جهت کاربرد در بسته‌بندی مواد
بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ریاضیاتی مکانیزم آشام آب کربناته در مخازن شکافدار
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*