طراحی کنترل کننده ی پیشخور استاتیکی با حضور کنترل کننده ی پسخور در فرآیندهای تک ورودی- تک خروجی


طراحی کنترل کننده ی پیشخور استاتیکی با حضور کنترل کننده ی پسخور در فرآیندهای تک ورودی- تک خروجی
علی رغم مطالعات زیاد صورت گرفته در مورد طراحی کنترل نماينده‌‌های پیشخور برای مقدار مقرر در فرآیندها، پژوهش چندانی در مورد طراحی کنترل نماينده پیشخور برای اغتشاش در حضور کنترل پسخور صورت نگرفته هست.


شبیه‌سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ یون لیتیوم در ماده‌ی کاتدی لیتیوم-نیکل-کبالت-اکسید
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی جهت طراحی کنترل نماينده پیشخور هستاتیکی در حضور کنترل نماينده PI بوده هست.کنترل نماينده پیشخور هستاتیکی با کمینه کردن میزان انتگرال مطلق خطا باعث بهبود رفتار کنترل نماينده PI در مقایسه با حالتی که در فرآیند کنترل نماينده پیشخور هستاتیکی لحاظ شده هست، می‌شود.جهت یافتن مدل مناسب ابتدا دو متغیر مستقل را که بهره کنترل نماينده پیشخور به اونها بستگی دارد شناسایی شده وسپس تعداد 1856 تابع تبدیل مختلف تعریف شده هست.جهت بی تاثیر شدن اثر کنترل نماينده پسخور این کنترل نماينده با تنظیم مقدار تابع حساسیت طراحی شده هست و به ازای توابع تبدیل مختلف، مقادیر متغیرهای مستقل تعیین شده اند.


بهبود عملکرد راکتور سه فازی ( Trickle Bed ) هیدروژناسیون برش‌های سه کربنه پتروشیمی جم در جهت افزایش محصول پروپیلن
پس از شبیه سازی فرآیندها بهره، کنترل نماينده پیشخور به ازای کمینه مقدار انتگرال مطلق خطا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده هست.


مدل‌سازی محاسباتی بر پایه تصویر و توصیف کمّی همودینامیک آنوریسم‌های مغزی و شریان‌های کاروتید
در نهایت با برازش داده‌ها بهترین مدل با بالاترین مجذور ضریب همبستگی برگزیده شده هست.


بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت نانوسیال آب-سیلیکا در جکت ظرف همزن‌دار
در این پژوهش دو مدل جهت دستیابی به بهترین بهره کنترل نماينده پیشخور در دوبازه متفاوت برحسب یکی از متغیرهای مستقل ارائه شده هست.


مدلسازی دینامیکی زمان اجرای پروژهها و کشف عوامل موثر بر تاخیرها با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی)


سنتز و شناسایی کاتالیست‌های کامپوزیتی نانو اکسید آهن- کرومو سیلیکات و ارزیابی فعالیت کاتالیستی آنها در فرآیند دهیدروژناسیون اتیل بنزن به ا


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews

مدل‌سازی سیستم های واکنشی غیرنیوتنی در راکتور لوله ای و مقایسه آن با داده های آزمایشگاهی
شبیه‌سازی دینامیکی انتقال حرارت جریان فوق بحرانی در یک لوله
بررسی و مدل‌سازی اثر هدایت الکتریکی بر فرایند نمک زدایی نفت خام
استخراج آنزیم بتاگالاکتوزیداز از سوسپانسیون تخمیری با استفاده از سیستم دو فازی آبی
شبیه‌سازی پارامتریک و تحلیل فنی اقتصادی یک سامانه ترکیبی آب شیرین‌کن چندمرحله‌ای درنیروگاه سیکل ترکیبی
استفاده از بیوراکتور های غشایی در تصفیه پساب های صنعتی
الزامات موارد ایمنی در فرآیند بر اساس استانداردهای مهندسی مانند API و NFPA، اصول فرهنگ‌سازی HSE و پدافند غیرعامل و نهادینه سازی اخلاق حرفه‌ای د
مشخصه‌سازی انتقال جرم مواد آلی فرار در یک بیوراکتور چکنده‌ی دوفازی- توزیعی
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*