مدلسازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه پلی آمید 6 / لاستیک اکریلونیتریل بوتادی ان


مدلسازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه پلی آمید 6 / لاستیک اکریلونیتریل بوتادی ان
این کار پژوهشی اختصاص به بررسی تئوری و تجربی رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت‌های ساخته شده بر پایه لاستیک گرمانرم پلی آمید 6 وکائوچوی اکریلونیتریل بوتادی ان (PA6/NBR) تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی تک دیواره دارد.


حذف آلاینده‌ آلی در راکتور بستر پرشده با کاتالیست بیوفنتون هتروژن
دو ترکیب 60 و 40 % کائوچو همراه با سه ترکیب 5/0، 1 و 5/1 % نانو لوله برای ساخت نمونه‌ها انتخاب شدند.


کاهش آلاینده‌های زیست محیطی با جایگزینی برنرهای خطی واحد بازیافت گوگرد
مدل سازی بر پایه به‌کارگیری روش المان‌های حجمی نماینده دو بعدی صورت پذیرفت.


اندازه گیری و مدلسازی هدایت گرمایی نانوسیال
محاسبات توسط روش المان محدود غیر خطی در محیط نرم افزار Abaqus/Standard انجام گرفت و از مدل‌های مکانیکی کشسان خطی و کشسان-پلاستیک با سخت‌شدگی همسان به ترتیب برای بیان رفتار مکانیکی نانولوله کربنی و ماتریس پلیمری هستفاده شد.


سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانوساختار Fe2O3/MCM-41- αبه منظور حذف آرسنیک از محلول های آبی
نمونه های واقعی نیز به طور هموقت توسط روش اختلاط مذاب درون مخلوط‌کن داخلی ساخته شدند.


مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای اسیدی در محلولهای آمینی با کمک معادله حالت
داده‌های مربوط به این مدل‌ها از طریق آزمون‌های تجربی مربوطه تعیین شدند.


استخراج و غنی‌سازی اسمیوم از پساب اسمیوم مصنوعی با استفاده از روش غشاء مایع نانو امولسیونی
مدل سازی به صورت دوبعدی تنش صفحه‌ای در دو حالت کششی و فشاری همراه با آرایش‌های مختلف برای نانولوله صورت گرفت.


بررسی عددی جریان و توزیع غلظت اجزاء در واکنش شیمیایی داخل کانال با مانع با روش شبکه بولتزمن
علاوه بر اون دو حالت توپر و توخالی برای ذرات نانولوله در نظر گرفته شد.


آنالیز ریاضی داده‌ها، مدل‌سازی و ارزیابی تأثیر متغیرهای عملیاتی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه اصفهان بر عملکرد و محصولات آن
مقایسه بین مدول‌های کشسانی و نیز رفتار کشسان-پلاستیک پیش‌بینی شده توسط مدل با نتایج تجربی بدست‌ آمده از آزمون‌های کششی و فشاری بر روی نمونه‌های ساخته شده حاکی از دقت بالا و صحت مدل‌سازی دارد.

در این پژوهش مشخص شد که آرایش ذرات نانولوله به صورت اتفاقی بوده و رفتار کشسان-پلاستیک نانوکامپوزیت نیز به صورت سخت شونده همسان می‌باشد.

همچنین نشان داده شد که اثر فصل مشترک بین ذرات نانولوله و ماتریس همراه با آرایش ذرات در بعد سوم منبع اصلی خطا در مدل می‌باشند.
54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews