غنی‌سازی کمپوست قارچی با مکمل های غذایی به منظور بهبود شرایط تولید قارچ در خوزستان


غنی‌سازی کمپوست قارچی با مکمل های غذایی به منظور بهبود شرایط تولید قارچ در خوزستان
غنی‌سازی کمپوست به عنوان روشی مناسب جهت افزایش عملکرد در تولید محصول به حساب می‌آید.


استخراج اسید آمینه نوع آلفا گلیسن با استفاده از میکرو و نانو غشای مایع امولسیونی
معمولاً اضافه نمودن مکمل با کیفیت به کمپوست، دیرتر در اختیار میکروفلور بستر و نیز میسیلیوم قارچ برنامه می‌گیرد.


بررسی القاء پلی‌مورف فروالکتریک در نانو‌الیاف PVDF/Graphene تهیه‌شده با فرآیند ریسندگی الکتریکی
اضافه کردن مکمل های غذایی به بستر کمپوست می‌تواند راهکار پايه ی جهت افزایش محصول باشد.


تعیین گونه مناسب گیاه با (مصرف بهینه آب و موثر در کاهش آلودگی هوا و خاک) جهت ایجاد فضای سبز در تاسیسات شرکت پالایش فراورده‌های نفتی شاهرود
البته انجام این عمل، نیاز به دقت و تجربه بسیار بالایی دارد.


مطالعه آزمایشگاهی کیفیت ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت جامد و انتخاب بویلر مناسب به کمک شبیه سازی
چرا که در صورت هستریل نبودن مکمل‌های غذایی بالاخص سپس مرحله پاستوریزه کمپوست، بستر کشت می‌تواند جایگاه مناسبی برای رشد انواع بیماری ها باشد.


مدلسازی و شبیه‌سازی سقف و دیوار یک ساختمان پر شده با مواد تغییر فاز دهنده
هدف اصلی از اضافه کردن مکمل در شروع، انجام عمل تخمیر سریع بوده و این عمل باعث تقویت ترکیباتی نظیر ازت و اوره می‌شود تا رشد باکتری های گرما دوست و نیز اکتینومسیب‌ها تحریک شده و کمپوست فعالیت خوبی را شروع کند.


مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی ازدیاد برداشت نفت سنگین از مخازن نفتی کربناته با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در فرایند تزریق بخار
غنی سازی کمپوست قارچ ولواریلا در خوزستان را در سه مرحله مورد بررسی برنامه دادیم و نتایج را برای تولید محصول با کیفیت و بازده بالاتر مورد مقایسه برنامه دادیم.


بررسی عملکرد کوره عمودی کلسیناسیون هیدروکسید منیزیم برای تولید مگنزیای نسوز و مدلسازی آن
سطوح مختلف فرمالین برای سه مکمل پودر کنجال? سویا، تفال? گوجه فرنگی و سبوس برنج مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


حذف و تخریب استامینوفن از محیط آبی با نانوفتوکاتالیست بیسموت فریت
نتایج نشان می دهد که میزان بهین? فرمالین برای مکمل های کنجال?سویا، تفال? گوجه فرنگی و سبوس برنج به ترتیب 0/6،0/2و0/3 % تعیین شده هست.

و همچنین این مکمل ها به تدریج در اختیار میسلیوم قارچ برنامه گرفتند.

در روش اخیر گرد سویا را با غلظت های گوناگون فرمالدهید 2/0 و 4/0 % فرآوری نمودیم و غنی سازی را در مرحل? بذر کاری و خاک پوششی انجام دادیم و نتیجه را با گرد سویایی که با 2/0 و 4/0 % فرآوری شده بود مقایسه کردیم.گرد لوبیای سویا با 4 /0 % فرمالدهید فرآوری شده نسبت به فرآوری با 2/0 % فرمالدهید نتیجه بهتری را به دست می دهد.با فرآوری گرد لوبیای سویا با فرمالدهید، و هستفاده از اون 13روز پس از بذر کاری، میزان افزایش بازده 36 % به دست آمد.

این مکملبا مکمل تجارتی به نامspawnmateمقایسه گردید.

افزایش بازده حاصل از این مکمل تجاری 14% بود.
72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews