سنتز نانو ذرات نقره به روش آنزیمی و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن


سنتز نانو ذرات نقره به روش آنزیمی و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن
مقدمه و اهمیت موضوع: بیوسنتز نانو ذرات نقره با هستفاده از اونزیم نیترات ردوکتاز به همراه NADPH-? و...


مطالعه آزمایشگاهی کیفیت ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت جامد و انتخاب بویلر مناسب به کمک شبیه سازی
در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.


مدلسازی و شبیه‌سازی سقف و دیوار یک ساختمان پر شده با مواد تغییر فاز دهنده
در حضور اونزیم نیترات ردوکتاز یون های نقره احیا گشت و منجر به تشکیل نانو ذرات نقره با اندازه ایی در حدود 50 نانومتر شد.


مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی ازدیاد برداشت نفت سنگین از مخازن نفتی کربناته با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در فرایند تزریق بخار
خصوصیات نانوذرات سنتز شده به وسیله زتاسایزر (DLS)، پراش پرتو ایکس (X-ray)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(SEM) و جذب نور فرا بنفش- مرئی ( UV-Vis absorption) بررسی شد.


بررسی عملکرد کوره عمودی کلسیناسیون هیدروکسید منیزیم برای تولید مگنزیای نسوز و مدلسازی آن
نانوذرات نقره به تنهایی دارای خاصیت ضد باکتریایی هستند .


حذف و تخریب استامینوفن از محیط آبی با نانوفتوکاتالیست بیسموت فریت
سنتز نانو مواد با هستفاده از سیستم‌های بیولوژیک پاک، غیرسمی و سازگار با محیط زیست هست.


مطالعه‌ی آزمایشگاهی احیای کاتالیست پالادیم بر پایه‌ی Al2O3 در واحدهای الفینی با استفاده از بخار آب و گاز دی‌اکسید کربن فوق بحرانی
کانژوگاسیون نانوذره بیوسنتز شده با ونکومایسین انجام شد.


مقایسه عملکرد پیل‌های سوختی میکروبی رسوبی در حالت‌های منفرد، سری و موازی در یک کانال روباز
.


طراحی و بهینه‌سازی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با بستر تثبیت شده به منظور حذف نشاسته
اونالیز جذب نور فرا بنفش- مرئی ( UV-Vis absorption) و DLS کانژوگاسیون دارو به نانوذره را تایید کرد.

نانوذرات نقره همراه با اونتی‌بیوتیکی موجب افزایش غلظت دارو در محل عفونت می شوند.

کانژوگاسیون نانوذره- اونتی‌بیوتیک ، موجب فعالیت بهتر دارو می‌شود.

در انتها اثرات ضد باکتریایی اونتی‌بیوتیک متصل به نانوذره و اونتی بیوتیک خالص و نانو ذره نقره بر باکتری مقاوم به اونتی بیوتیک ونکومایسین با هستفاده از تست MIC و MBC و هاله سنجی مورد بررسی برنامه گرفت.
78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews