زدایش یون های آب با استفاده از نانوفیلتر پلی اکریلونیتریل

بررسی القاء پلی‌مورف فروالکتریک در نانو‌الیاف PVDF/Graphene تهیه‌شده با فرآیند ریسندگی الکتریکی
تعیین گونه مناسب گیاه با (مصرف بهینه آب و موثر در کاهش آلودگی هوا و خاک) جهت ایجاد فضای سبز در تاسیسات شرکت پالایش فراورده‌های نفتی شاهرود
مطالعه آزمایشگاهی کیفیت ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت جامد و انتخاب بویلر مناسب به کمک شبیه سازی
مدلسازی و شبیه‌سازی سقف و دیوار یک ساختمان پر شده با مواد تغییر فاز دهنده
مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی ازدیاد برداشت نفت سنگین از مخازن نفتی کربناته با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در فرایند تزریق بخار
بررسی عملکرد کوره عمودی کلسیناسیون هیدروکسید منیزیم برای تولید مگنزیای نسوز و مدلسازی آن
Delphi and SAPI
What's the better option? [closed]
how to use system.xml.dll in delphi
How do you set the Result value?
How list all instantiated objects?
How do you skin Delphi components using graphic files?
How are the basic Delphi types related to each other?
Is there a safe way to clean up stack-based code when jumping out of a block?
Comparing a pointer to function's value in Delphi
Is there a way to instantiate a class by its name in delphi?

زدایش یون های آب با استفاده از نانوفیلتر پلی اکریلونیتریل
در این تحقیق با هستفاده از مکانیزم هایی ابتدا غشای پلیمری پلی اکریلو نیتریل ساخته شده و آزمون های مختلفی از قبیل آزمون شار عبوری در حالت های مختلف برای بررسی تراوایی و گزینش پذیری غشا، آزمون دستگاه طیف سنج جهت تشخیص میزان زدایش نیکل و نیز آزمون اونالیز میکروسکوپ الکترونی(SEM) برای بررسی ریخت شناسی سطح مقطع غشا مورد تحلیل برنامه گرفته هست که نتایج حاصل حاکی از ساخت غشای نانوفیلتراسیون مورد نظر و نیز بدست آمدن میزان زدایش 54% تیکل از محلول آبی هست.


حذف و تخریب استامینوفن از محیط آبی با نانوفتوکاتالیست بیسموت فریت


مطالعه‌ی آزمایشگاهی احیای کاتالیست پالادیم بر پایه‌ی Al2O3 در واحدهای الفینی با استفاده از بخار آب و گاز دی‌اکسید کربن فوق بحرانی


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

مقایسه عملکرد پیل‌های سوختی میکروبی رسوبی در حالت‌های منفرد، سری و موازی در یک کانال روباز
طراحی و بهینه‌سازی رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با بستر تثبیت شده به منظور حذف نشاسته
تعیین کشش سطحی مخلوط‌ها به روش سوآرز
اثر افزودن نانولوله‌های کربنی بر خواص حرارتی و مکانیکی کامپوزیت‌های فنلی
مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیالات در جذب گاز دی اکسید کربن
بررسی رفتار جذب و انعکاس امواج الکترومغناطیس توسط نانو فوم پلی استایرن
مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند تولید پی‌وی‌سی تحت تزریق پیوسته آغازگر
سنتز آئروژل بر پایه سیلیس و کاربرد آن به عنوان جاذب
پیش‌بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی فازی و مدل ترکیبی آن با الگوریتم ژنتیک
مطالعه تجربی انتقال جرم در فرایند لیچینگ تحت تاثیر میدان الکتریکی پالسی و بررسی پارامترهای موثر
بررسی جذب فلزات سنگین سرب و نیکل در محیط های آبی توسط قارچ موکور ایندیکوس زنده و تولید همزمان اتانول
کاربرد شبکه‌های Hierarchical Bayesian Belief در عیب‌یابی فرآیند‌های صنعتی
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*