مدلسازی فرایند استخراج آنتی اکسیدان از ساقه انگور


مدلسازی فرایند استخراج آنتی اکسیدان از ساقه انگور
امروزه توجه ویژه ای به سلامت و پیشگیری از ابتلای افراد به بیماری های گوناگون صورت می گیرد.


اصلاح و بهینه‌سازی غشاهای لایه نازک RO به منظور بهبود مقاومت در برابر گرفتگی بیولوژیکی با استفاده از نانوذرات
یکی از راه های مهم برای حفظ سلامتی هستفاده از اونتی اکسیدان ها برای از بین بردن تاثیر منفی رادیکال های آزاد هست.


پیش‌بینی افت فشار در جریان‌های آب و نفت در لوله‌های افقی
با توجه به نوع تغذیه و گرایش روزافزون به هستفاده از غذاهای آماده و ناسالم، هستفاده از اونتی اکسیدان ها در سبد خوراکی خانواده ها اجتناب ناپذیر هست.


نعیین تجربی و مدلسازی هدایت الکتریکی آب‌های طبیعی
علی رغم تولید اونتی اکسیدان ها به صورت سنتزی، اونتی اکسیدان های طبیعی به علت فراوانی، دسترسی مناسب و همراه نداشتن مواد اضافی در هنگام تولید بیشتر مورد توجه هستند.


اثر ذرات نانو ساختار هگزا متیلن تترا آمین دی سیانامید کادمیوم بر روی خواص جداسازی گازی غشای پلی یورتان- اوره
مزیت نسبی هستفاده از اونتی اکسیدان های طبیعی وقتی آشکار می گردد که بتوان اون را از ضایعات کشاورزی تولید کرد.


اثر ذرات نانوساختار هگزا متیلن تترا آمین دی سیانامید کادمیوم بر روی خواص جداسازی گازی غشای پلی‌سولفون
هدف اصلی از انجام این پژوهش تایید شرایط بهینه عملیاتی خشک کردن ساقه انگور پیش از هستخراج با هستفاده از نتایج مدل‌سازی هست.


جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانوذرات اکسید آهن و اسفنج پلی‌یورتان
با هستفاده از مدل ریاضی به دست آمده و بررسی تاثیر پارامترهایی از قبیل چگالی و تخلخل ساقه خشک شده بر غلظت و محتوای اونتی اکسیدان ساقه خشک شده پیش از عملیات هستخراج، تاثیر دمای خشک کردن بر کیفیت هستخراج مشخص می گردد.


تولید استون، بوتانول و اتانول از گیاه سورگوم شیرین با استفاده از باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکم
معادلات ریاضی حاکم بر سیستم شامل معادلات مربوط به پدیده انتقال جرم، انتقال حرارت و مومنتوم می باشد.


لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات فلزی
در این سیستم با توجه به ثابت بودن دما در حین هستخراج از معادله انتقال حرارت صرف نظر می شود.

همچنین به علت ماهیت نفوذ اونتی اکسیدان در ساقه انگور و انتقال اون به حلال در سطح و نبودن جریان موثر سیالاتی از معادله مومنتوم نیز صرف نظر می شود.

با این وجود با توجه به پیچیدگی و حجم معادلات، دستگاه حاصل دارای حل تحلیلی نبوده و برای حل عددی این معادلات از نرم افزار MATLAB هستفاده می شود.
60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews