مطالعه عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات سیلیکا و تیتانیای اصلاح شده در یک پوشش خود تمیز شونده اکریلی آب پایه


مطالعه عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات سیلیکا و تیتانیای اصلاح شده در یک پوشش خود تمیز شونده اکریلی آب پایه
در این تحقیق ابتدا، ترکیب‌های مختلفی از سیلیکا و تیتانیوم به روش سل-ژل تهیه شد.


تأثیر شکل و اندازه مواد اولیه بر روی عملکرد خشک‌کن خورشیدی
با هستفاده از پیش ماده‌های تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات (TTIP) و تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) به ترتیب، سطح نانوذرات سیلیکا (Aerosil 200) و نانوذرات تیتانیا (Aeroxide P25) ، اصلاح شد.


بررسی تجربی و مدل سازی ریاضی جذب آب مجدد توسط محصولات خشک شده
برای تهیه نانو کامپوزیت سیلیکا/تیتانیا از دو پیش‌ماده TTIP و TEOS به طور هموقت هستفاده شد.


بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی تزریق نیتروژن به منظور ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
مخلوط فیزیکی این نانوذرات نیز با مخلوط کردن اون‌ها تهیه شد.


بررسی رفتار رئولوژیکی نشاسته 2 بار اصلاح شده و کاساوا و کاراکینان به عنوان جانشین ژلاتین در کپسولهای دارویی سخت
از XRD، FTIR، TGAو BET برای هویت‌شناسی نانو‌ذرات انجام شد.


ساخت غشاء پلی‌اتر بلاک آمید (PEBA)/ گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری
پایداری نانوذرات تهیه شده در محیط آبی بصورت بصری و با هستفاده از دستگاه Lumi-Reader بررسی شد.


مدلسازی تعادلی مخلوط‌های دوجزیی با استفاده از معادله حالت SAFT
از ماده رنگزای رودامین B به عنوان آلاینده مدل، برای بررسی خاصیت فتوکاتالیستی تحت تابش نور UV در محیط آبی هستفاده شد.


ساخت غشاء ترکیبی pes/pani اصلاح شده بوسیله دوپ کردن با اسید و بررسی تاثیر حلال بر عملکرد غشاءهای ساخته شده
در بخش دیگری از تحقیق، پوشش های نانوکامپوزیتی با اضافه کردن مقادیر مختلفی از نانوذرات مختلف به یک رزین اکریلی آب پایه، تهیه شد.


مطالعه آزمایشگاهی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور همزمان الکل و مایع یونی
نحوه پخش پذیری و توزیع نانوذرات در بستر پلیمری با هستفاده از آزمون SEM و خواص مکانیکی پوشش‌های تهیه شده با هستفاده از آزمون کشش ارزیابی شد.

با بررسی میزان تغییر رنگ ماده رنگزای رودامین B ترسیب شده بر روی سطح پوشش، در وقت های مختلف تحت شرایط جوّ طبیعی و تسریع شده، خاصیت خود تمیزشوندگی در سطح پوشش های مختلف بررسی شد.

همچنین تأثیر شرایط جوّ طبیعی و تسریع شده، بر مورفولوژی سطح و خواص مکانیکی نمونه های مختلف پوشش با هستفاده از تصویربرداری های AFM و SEM، و انجام آزمون کشش بررسی شد.

نتایج این تحقیق حاکی از افزایش پایداری نانوذرات سیلیکا و تیتانیای اصلاح شده و کامپوزیت سیلیکا/تیتانیا نسبت به نانوذرات تیتانیای اصلاح نشده در محیط آبی و بهبود پخش پذیری اون‌ها در بستر پلیمری بود.

فعالیت فتوکاتالیستی نانو‌ذرات تیتانیای اصلاح شده و نانوکامپوزیت سیلیکا/تیتانیا در محیط آبی و پوشش‌ها نسبت به تیتانیای اصلاح نشده کمتر بود که این عامل باعث کاهش میزان تخریب و افت کمتر خواص مکانیکی شده هست.

مقایسه نتایج آزمون‌های رنگ سنجی و کشش در شرایط جوّ تسریع شده و طبیعی، نشان دهنده خاصیت خودتمیزشوندگی بیشتر و افت خواص مکانیکی کمتر پوشش‌های برنامه گرفته در شرایط جوّ طبیعی هست.
60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews

امکان استفاده از لوله‌های گرمایی در قسمت‌های مختلف پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای استریفیکاسیونی در راکتورهای غشایی تراوش تبخیری و بررسی شرایط عملیاتی
ساخت حسگرالکتروشیمیایی پلیمر نانوکاتالیست جهت اندازه گیری مواد بیولوژیکی در سرم خون انسان
تاثیر غلظت نانوذرات سیلیکا، روش تولید و دمای فرآیند بر خواص آبگریزی پلی‌پروپیلن و پلی استایرن با ضدحلال اتانول
بررسی تاثیرات آلودگی‌های نفتی بر آب و رسوبات جزیره سیری
توسعه کاربرد فناوری یکپارچه‌سازی انرژی در کاهش انتشار گازهای حاصل از احتراق در کوره‌های صنعتی با استفاده از نرم‌افزار تخصصی ASPEN PLUS
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*