مدل‌سازی سیستم های واکنشی غیرنیوتنی در راکتور لوله ای و مقایسه آن با داده های آزمایشگاهی


مدل‌سازی سیستم های واکنشی غیرنیوتنی در راکتور لوله ای و مقایسه آن با داده های آزمایشگاهی
در راکتورهای لوله ای معیارها و پارامترهای مختلفی مثل دمای واکنش، غلظت مواد اولیه، طول و شعاع راکتور وجود دارند که بر روی میزان % تبدیل، تأثیر می گذارند.


توسعه کاربرد فناوری یکپارچه‌سازی انرژی در کاهش انتشار گازهای حاصل از احتراق در کوره‌های صنعتی با استفاده از نرم‌افزار تخصصی ASPEN PLUS
یکی از مهم‌ترین این معیارها، نوع حرکت سیال و توزیع سرعت مواد داخل راکتور هست.


شبیه سازی فرآیند تخمیر پیوسته بیواتانول از ملاس نیشکر
برای بررسی توزیع سرعت و رفتار سیالات، می توان از مدل های رئولوژیکی مختلفی هستفاده کرد که یکی از پراستفاده ترین این مدل ها، مدل توانی هست.


جذب CO2 توسط جذب شیمیایی: بررسی تطبیقی یک حلال
در این تحقیق به بررسی رئولوژیکی محلول یک راکتور لوله ای که در اون پلیمریزاسیون متیل متاکریلات انجام می شود، پرداخته‌شده و با انجام برازش منحنی جریان، مقدار پارامتر n مدل توانی محلول داخل راکتور در بازه (0/3492 تا 0/9889) تخمین زده‌شده و با هستفاده از این مقادیر، به مدل سازی راکتور پرداخته‌شده هست.


غنی‌سازی ابرجاذب تجاری با روی، مس و 4,2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید و سنتز ابرجاذب از طریق بسپارش نوری با استفاده از نانو روی اکسید
علاوه بر این، تأثیر پارامترهایی از قبیل دمای واکنش، % وزنی آغازگر، غلظت مونومر و شعاع راکتور بر روی میزان % تبدیل، مورد بررسی برنامه گرفته و همچنین کارکرد راکتور موردنظر در سه حالت قالبی، مخلوط شونده و جریان آرام با یکدیگر مقایسه شده هست.


مدلسازی عددی فرآیند جت جریان آرام نانوسیال در دستگاه مختصات استوانه‌ای در حالت گذرا
نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق نشان می دهند که محلول پلی متیل متاکریلات داخل راکتور به‌صورت شبه پلاستیک بوده و توزیع سرعت محلول، با افزایش % تبدیل و حرکت در طول راکتور، از توزیع سهمی شکل شروع شده و به الگوی قالبی نزدیک می شود، ولی هرگز به الگوی قالبی نمی رسد.


ساخت و اصلاح غشای اولترافیلتراسیون نانو حفره با استفاده از کیتوسان عامل‌دار شده برای جداسازی پروتئین
علاوه بر این، مشاهده می شود که میزان % تبدیل با دمای واکنش، % وزنی آغازگر و غلظت مونومر، رابطه مستقیم و با اندازه شعاع راکتور نسبت عکس دارد.


ارزیابی عملکرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاء یافته با مایسل برای حذف آلاینده دارویی از پساب با استفاده از روش سطح پاسخ
همچنین با مقایسه راکتور در سه حالت قالبی، مخلوط شونده و جریان آرام، مشخص می شود که % تبدیل نهایی راکتور در حالت جریان آرام بین حالت قالبی و مخلوط شونده هست و ازاونجایی‌که % تبدیل به‌دست‌آمده در حالت قالبی بیشتر از حالت های دیگر هست، پیشنهاد می شود که با هستفاده از روش‌ها و ابزارهایی مثل هستفاده از مخلوط کن های هستاتیکی یا ایجاد یک جریان برگشتی، الگوی حرکت محلول داخل راکتور را به حالت قالبی نزدیک‌تر کنیم.


بررسی اثر اندازه نانوذرات آلبومین بر روی فیبریلاسیون پروتئین آلفا-سینوکلئین
درنهایت، میزان % تبدیل در این مدل سازی برابر 56/47 % به‌دست‌آمده که با توجه به نزدیکی این مقدار به مقدار آزمایشگاهی موجود (55/88 %) ، نتیجه می شود که مدل سازی انجام گرفته، مناسب و قابل‌قبول هست.
54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews