تولید و استخراج روغن، اتانول و کیتوزان از قارچ دوریختی موکورایندیکوس


تولید و استخراج روغن، اتانول و کیتوزان از قارچ دوریختی موکورایندیکوس
مشکلات ناشی از منابع سوخت‌های فسیلی سبب مطرح‌شدن سوخت‌های جایگزینی از قبیل بیو‌اتانول و بیودیزل شده‌است.


مدلسازی و آنالیز هوش مصنوعی زدایش کربن دی‌اکسید از متان با به‌کارگیری غشای بستر آمیخته پلی‌اتر بلوک-آمید-نانوسیلیکا
یکی از مناسب-ترین روش‌های تولید بیو‌اتانول هستفاده از منابع لیگنوسلولزی به‌وسیله میکرو‌ارگانیسم‌ها می‌باشد.


بررسی خواص ضدخوردگی پوشش های پلیمری هوشمند برپایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
قارچ موکور‌ایندیکوس یکی از مناسب-ترین گزینه‌ها برای تولید بیو‌اتانول می‌باشد.


بررسی سنتز آزمایشگاهی گچ مقاوم در برابر آب با استفاده از افزودنی های شیمیایی و ارزیابی فنی و اقتصادی فرایند تولید
این قارچ علاوه بر اتانول قادر به تولید مقادیر قابل ملاحظه‌ای کیتوزان و اسید‌های چرب هست.


بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی
در این تحقیق با تغییر شرایط هستخراج، میزان بازده هستخراج روغن از قارچ موکور‌ایندیکوس از 2/5% به 14% افزایش یافت.


تهیه نانو چند سازه‌ی پلیمر معدنی نیکل-آهن هگزاسیانوفرات/گرافن به عنوان ماده‌ی فعال بر روی فولاد ضد زنگ و کاربرد آن در ابرخازن
در‌ادامه تاثیرمورفولوژی‌های مختلف قارچ موکور‌ایندیکوس، مدت وقت و دمای تخمیر، حضور و غیاب اکسیژن، منابع قندی مختلف و تغییر غلظت منبع نیتروژنی بر‌روی تولید اتانول، گلیسرول، پروتئین،کیتوزان، کیتین، فسفات و روغن مورد بررسی قرار‌گرفت.


مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف آلاینده‌ی دارویی از پساب به وسیله تماس دهنده غشایی
بالاترین بازده اتانول و گلیسرول در مورفولوژی مخمری شکل ( به‌ترتیب برابر 0/43 و 0/046(گرم به گرم قند)) حاصل‌شد.


ساخت نانوسیال مغناطیسی از نانو کربن و بررسی پایداری خواص حرارتی و مغناطیسی آن
اما محتویات کیتین و کیتوزان در مورفولوژی رشته‌ای بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص داد (به‌ترتیب 0/215 و 0/165(گرم به گرم AIM)).


تولید نانوالیاف پلیمری آرایش یافته توسط روش الکتروریسی اصلاح شده با استفاده از نیروهای گریز از مرکز
بعلاوه میزان روغن در مورفولوژی مخمری ( 8% (گرم به گرم توده زیستی)) به مراتب کمتر از مورفولوژی رشته‌ای (14% (گرم به گرم توده زیستی)) بود.

در وقت 24 ساعت میزان اتانول و روغن (به ترتیب معادل 0/41 (گرم به گرم قند) و 17/5% (گرم به گرم توده‌زیستی)) نسبت به وقت‌های 48 و 72 ساعت، بیش‌تر بود.

ترکیب % دیواره سلولی قارچ با تغییر وقت کشت تغییر محسوسی نداشت.

در دمای c?28 نسبت به دماهای c?32 و c?37 بیش‌ترین میزان تولید اتانول، گلیسرول و روغن به‌دست‌آمد (به‌ترتیب 0/327(گرم به گرم قند)، 0/035 (گرم به گرم قند) و 14/5% (گرم به گرم توده‌زیستی)).

در این دما میزان کیتوزان موجود در دیواره سلولی به مقدار جزئی کاهش یافته ولی % سایر اجزای دیواره‌سلولی با تغییر دما، تغییر محسوسی نداشته‌است.

در کشت بی‌هوازی نیز میزان تولید اتانول، گلیسرول، کیتین و روغن بیش‌تر از شرایط هوازی به‌دست‌آمد اما میزان کیتوزان به‌دست‌آمده ( به‌میزان 0/039 (گرم به گرم AIM) ) کاهش یافت.

تولید اتانول، گلیسرول، پروتئین، کیتین و روغن، وقتی که قند زایلوز به جای گلوکز در محیط کشت هستفاده شد (به‌ترتیب برابر 0/185(گرم به گرم قند)، 0/02(گرم به گرم قند)، 0/037(گرم به گرم توده‌زیستی)، 0/046 (گرم به گرم AIM) و 1% (گرم به گرم توده‌زیستی))کاهش یافت، در حالی که بازده تولید کیتوزان0/056(گرم به گرم AIM) افزایش داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین میزان اتانول، گلیسرول و پروتئین برای غلظت 7/5 (گرم بر لیتر) آمونیوم سولفات (معادل غلظت منبع نیتروژنی درکشت پایه) به‌ترتیب برابر 0/315، 0/032 (گرم به گرم قند) و 0/509(گرم به گرم AIM)) به‌دست‌آمد.

میزان روغن در غلظت‌های 0، 1 و 10 (گرم بر لیتر) آمونیوم‌سولفات، بیشترین مقدار را داشت.

هم‌چنین، میزان کیتین و کیتوزان در 1 (گرم بر لیتر) آمونیوم‌سولفات به بیشترین مقدار خود ( به‌ترتیب 0/339 و0/37 (گرم به گرم توده‌زیستی)) رسید.
66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews