استخراج و غنی‌سازی اسمیوم از پساب اسمیوم مصنوعی با استفاده از روش غشاء مایع نانو امولسیونی


استخراج و غنی‌سازی اسمیوم از پساب اسمیوم مصنوعی با استفاده از روش غشاء مایع نانو امولسیونی
اوسمیوم یکی از عناصر شیمیایی هست که در جدول تناوبی عناصر در گروه پلاتین برنامه دارد.


مطالعات آزمایشگاهی راکتور هیبریدی فیلم زیستی بر پایه راکتور SBR برای تصفیه پساب صنایع نشاسته
این فلز یکی از نادر ترین عناصر در پوسته ی زمین هست و به صورت آلیاژ در سنگ معدن پلاتین یافت می‌شود.


مدل‌سازی کاهش اندازه ذره ماده دارویی کاربامازپین بر اساس پارامترهای موثر با استفاده از روش های تکامل تدریجی
اکسید اون بصورت تتراکسید اسمیو م، اکسید نماينده ایست قوی بوده و بوی شدیدی دارد و در دمای 130 درجه سلسیوس به جوش می‌آید .اسمیوم به خاطر چگالی بالا معمولاً به عنوان سخترین فلز شناخته می‌شود.


حذف آلاینده‌های آروماتیک از آب به وسیله غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمر-گرافن
این فلز در میان خانواده پلاتین بیشترین دمای ذوب و پایینترین فشار بخاررا داراست.


تولید بیودیزل با استفاده از کمک حلال در میکروراکتورها
حالتهای اکسیداسیون معمول اوسمیوم +4 ،+3، +2 می‌باشد، ولی می تواند ترکیباتی باحالتهای اکسیداسیون از -2 تا +8 نیز تشکیل دهد.


پیش بینی کشش سطحی مواد با استفاده از روشهای هوشمند
دراین پژوهش هستخراج وغنی سازی یون فلز اسمیوم 4+، Os (IV) ، از پساب مصنوعی تهیه شده از انحلال اسمیوم تتراکسید در اسید کلریدریک بااستفاده از روش غشاء مایع نانو امولسیونی(Nano-Emulsion Liquid Membrane) بررسی شده هست.


بررسی اثر هم‌افزایی بازدارنده‌های مختلف، بر تشکیل هیدرات گازی
فرآیند غشاء مایع امولسیونی به دلیل مزایای فراوان ازجمله شاربالای انتقال جرم ناشی از سطح بالای انتقال جرم ، حظور واکنش شیمیایی و عدم وجود محدودیت‌های تعادلی در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه برنامه گرفته هست.


طراحی فرآیند، شبیه سازی و مدلسازی فرآیند مینی الفین
هستخراج فلزات سنگین از محلول های رقیق یکی از مهمترین کاربردهای این روش می‌باشد.


کاربرد معادله اختلاط وانگ-سندلر در مدل‌سازی و پیش‌بینی ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول‌های آمین
ماده فعال سطحی، ماده حامل، فاز غشاء و فاز داخلی هستفاده شده در این بررسی بترتیب عبارتند از: اسپن80 ، دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید، پارافین مایع و اسید کلریدریک.

باتوجه به تعداد زیاد شرایط موثر و اثرات متقابل اون‌ها در این فرآیند، برای و بهینه‌سازی تعداد آزمایشها از روش تاگوچی برای طراحی آزمایش‌ها و بسته نرم‌افزار Minitab 16 هستفاده شد و تعداد 25 آزمایش برای هستخراج و غنی سازی اسمیوم +4 با هستفاده از روش غشاء مابع امولسیونی انجام شد.

متوسط اندازه نانو امولسیون با هستفاده از تستDynamic Light Scattering (DLS) 64/3 نانومتر تعیین گردید.

بر پايه طراحی آزمایشها به روش تاگوجی، اثرات غلظت ماده فعال سطحی، غلظت ماده حامل، وقت تماس، سرعت همزن و نسبت حجمی فاز غشاء به خوراک بر بیشینه کردن هستخراج و کمینه کردن آماس (تورم) امولسیون بررسی گردید و مقادیر بهینه که پاسخ‌های این سیستم هستند تعیین شد.

مقادیر بهینه حاصل از طراحی آزمایشها، برای رسیدن به بیشترین % هستخراج(98/2%) به شرح زیر بدست آمد: غلظت ماده فعال سطحی(v/v) 2% ، غلظت ماده حامل(v/v) 3% ، وقت تماس20 دقیقه، سرعت همزن 750 دوربردقیقه ونسبت حجمی غشاء به خوراک60 به 100.

تأثیر هرکدام از فاکتورهای فرآیند از جمله غلظت ماده فعال سطحی، وقت امولسیون‌سازی، غلظت فاز داخلی(فاز دفع) و نسبت حجمی فازداخلی به فاز روغنی برروی پایداری غشاءبررسی شد و بهینه شرایط برای پایداری غشاء ساخته شده به شرح زیر بدست آمد: غلظت ماده فعال سطحی(v/v) 1/5%، وقت امولسیون‌سازی min6، غلظت فاز داخلی M8/0 و نسبت حجمی فاز داخلی به روغنی 1 به 1.

سپس با انجام آزمایشهای واقعی، تأثیر غلظت ماده فعال سطحی، غلظت ماده حامل، سرعت همزن، وقت تماس، نسبت حجمی فازغشاء به فاز خوراک و غلظت فاز داخلی(فازدفع) برروی میزان هستخراج وغنی‌سازی نیز مورد بررسی برنامه گرفت و شرایط بهینه برای هستخراج بیشینه (99%) به شرح زیر بدست آمد: غلظت ماده فعال سطحی(v/v) 1/5% ، غلظت ماده حامل(v/v)4% ، وقت تماس20 دقیقه، سرعت همزن 750 دوربردقیقه، غلظت فاز داخلی(فاز دفع) M0/8 ونسبت حجمی غشاء به خوراک30 به 100 .

سر انجام، هستخراج پیوسته اسمیوم+4 از پساب مصنوعی بااستفاده از یک برج هستخراج‌ پیوسته دورهمزن های 200،300،400 دور در دقیقه تحت شرایط یک سان با فرآیند نا پیوسته ی غشاء مایع امولسیونی یررسی و مقایسه شد.

نتایج نشان‌دهنده هستخراج 97 در صد برای هستخراج پیوسته در مقایسه با هستخراج 88/5 % برای هستخراج ناپیوسته می‌باشد.
74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews