ارائه معادله حالت برای محلول‌های الکترولیت در محدوده وسیعی از دما و فشار


ارائه معادله حالت برای محلول‌های الکترولیت در محدوده وسیعی از دما و فشار
محلول‌های الکترولیت در فرآیندهای شیمیایی مختلفی کاربرد دارند.


سنتز و شناسایی پلی‌آکریلیک اسید شبکه‌ای شده با ترکیبات دی گلیسیدیل اتر و الکلی به روش رسوبی
به‌‌دلیل کاربرد گسترده این محلول‌ها، شناخت خواص ترمودینامیکی اون‌ها برای انجام فرآیندهای شیمیایی، ضروری هست.


بررسی جداسازی اتیلن گلیکول از محیط آبی توسط استخراج با استفاده از حلال های مختلف و بررسی مدل ترمودینامیک فازی
مدل‌سازی تعادلات فازی این محلول‌ها، به‌دلیل وقت‌بر و پرهزینه بودن عملیات آزمایشگاهی حائز اهمیت هست.


جداسازی ال‌پی‌جی از گاز سوخت تولیدی در واحدهای آروماتیکی پتروشیمی
در این نقل دو معادله حالت بر پايه سهم‌های انرژی آزاد هلمهولتز ارائه شده‌اند: مدل نخست برای محاسبه فعالیت آب در محلول‌های الکترولیت حاوی یک نمک و نیز فشار حباب محلول‌های الکترولیت به همراه یک گاز حل ‌شده، به‌‌‌کار گرفته شده‌ هست.


استخراج روغن از برگ درخت انجیر هندی با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی و تعیین شرایط بهینه‌ی استخراج
این مدل با تنها سه سهم معادله حالت پنگ- رابینسون، تقریب متوسط کرویت و مارگولس، فعالیت آب در محلول‌های الکترولیت حاوی یک نمک را با خطای کمی محاسبه کرده هست.


فروشویی زیستی مولیبدن از کنسانتره مولیبدنیت
معادله حالت پیشنهادی حلالیت کربن‌دی‌اکسید در محلول‌های الکترولیت حاوی نمک‌های سدیم‌کلرید و سدیم‌سولفات و تغییر حلالیت کربن‌دی‌اکسید در اثر افزایش غلظت سدیم‌کلرید را به‌‌خوبی پیش‌بینی کرده و در پیش‌بینی فشار نقطه حباب، برای محلول‌های سدیم‌کلرید و سدیم‌سولفات، دقت خوبی داشته هست.


تصفیه فتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده از Na2WO4 تثبیت شده بر روی پایه معدنی (لیکا)
مدل دوم شامل چهار سهم معادله حالت پنگ- رابینسون، تقریب متوسط کرویت، بورن و SR2، برای محاسبه ضرایب فعالیت ارائه شده هست.


کراکینگ کاتالیستی دومرحله‌ای نفت‌ کوره پیرولیز واحد الفین
این مدل با محاسبه ضریب فعالیت متوسط یونی نمک‌های 1:1، 1:2 و 2:1، ضریب اسمتیک الکترولیت‌های آبی، ضریب فعالیت متوسط یونی الکترولیت‌های غیرآبی و نیز ضریب فعالیت متوسط یونی سیستم آب- الکل- سدیم‌برمید آزموده شده ‌است.


ارتقاء و گسترش روش پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی جوبک
در این مدل‌ها برای حلال، شعاع‌های باندی و برای یون‌ها شعاع‌های مارکوس در نظر گرفته شده و به این ترتیب تعداد ضرایب تنظیم‌پذیر کاهش یافته هست.

مدل نخست با دو نوع ضریب تنظیم‌پذیر ویژه نمک، مربوط به جمله مارگولس و مدل دوم نیز با دو نوع ضریب تنظیم‌پذیر ویژه یون، ضریب جاذبه معادله حالت پنگ- رابینسون و ضریب برهم‌کنش مربوط به جمله SR2، توانایی معادله حالت پنگ رابینسون اصلاح شده را در پیش‌بینی ضرایب فعالیت و تعادل فازی محلول‌های الکترولیت، تا غلظت 6 مولال، نشان می‌دهند.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews