ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد بویلرهای تاسیسات NGL سیری با استفاده از شبکه های عصبی


ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد بویلرهای تاسیسات NGL سیری با استفاده از شبکه های عصبی
عملکرد یک بویلر و بازدهی اون به دلیل کاهش بازدهی احتراق، رسوبات تشکیل شده و تعمیر و نگهداری ضعیف با وقت کاهش پیدا می‌کند.


تصفیه فتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده از Na2WO4 تثبیت شده بر روی پایه معدنی (لیکا)
کاهش کیفیت سوخت و همچنین کیفیت آب نیز روی این بازدهی تأثیر دارد.


کراکینگ کاتالیستی دومرحله‌ای نفت‌ کوره پیرولیز واحد الفین
تست های بازدهی ما را به این نتیجه می‌رساند که بازدهی فعلی کارکرد بویلر چقدر از حالت ایده‌آل خود فاصله دارد.


ارتقاء و گسترش روش پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی جوبک
در نهایت امر، هر گونه انحراف از حالت طبیعی قابل بررسی هست و در صورت نیاز می‌تواند اصلاح شود.


بهبودشرایط واکنش کلاوس در واحد بازیافت گوگرد بوسیله نرم افزارهای Hysys.Sulsim
عبارت بازدهی بویلر به نوعی به مقدار کل انرژی حرارتی که از سوخت قابل هستحصال هست، برمی گردد.


تصفیه پساب نفتی به وسیله غشاء نانوفیلتراسیون با خاصیت ضدگرفتگی
افت های بازدهی بویلر از چهار عامل مهم دبی گاز خشک، حرارت نهان بخار آب موجود در گازهای خروجی دودکش، افت احتراق ناقص، افت تشعشعی و جابجایی ناشی می گردند.


بازیافت ترکیبات هیدروکربنی سبک در فرایند مایع‌سازی گاز طبیعی
در این تحقیق، به مطالعه رفتار حرارتی بویلرهای تاسیساتNGL سیری و محاسبه راندمان و افت های اونان پرداخته می شود.


حذف فوتوکاتالیستی آلاینده آلی-دارویی توسط نانوصفحات بیسموت تنگستات
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر راندمان از جمله هوای اضافه، رطوبت سوخت، رطوبت هوا، دمای سوخت و هوا، دمای گازهای حاصل از احتراق، ارزش حرارتی سوخت بخش اصلی این تحقیق را تشکیل خواهد داد.


مدل‌سازی تعادلات فازی فرآیند جذب سطحی با استفاده از معادلات حالت دو بعدی
با هستفاده از نتایج هستخراج شده، می توان به اونالیز و بررسی هموقت شرایط فوق با هستفاده از شبکه های عصبی و ارایه پیشنهادات بهینه سازی بویلرهای این مجتمع پرداخت.

به این منظور هر عامل در یک بازه مشخص تغییر نموده و اثر اون بر تغییرات راندمان بویلر مطالعه می شود.

تحلیل تغییرات راندمان در این بازه می تواند شرایط بهینه عملکرد بویلر را مشخص سازد.
60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews