امکان سنجی جداسازی فلزات با ارزش مس، کبالت، نیکل از محلول های غلظت پایین


امکان سنجی جداسازی فلزات با ارزش مس، کبالت، نیکل از محلول های غلظت پایین
فلزات مس، نیکل، کبالت از جمله عناصر با ارزش موجود در منایع دور ریز باطله های صنایع هستند که در فرآوری هیدرومتالوژیکی منابع غلظت پایین از جریان محلول های حاوی مس، نیکل، کبالت و آهن جداسازی می گردند.


طراحی خط تولید نیمه‌صنعتی خوراک دام از پوست پسته
هدف از انجام این تحقیق، جداسازی و بازیابی فلزات جانبی از محلول های دور ریز کم عیار و غلظت پایین بدست آمده از فرآیند بیوهیدرومتالوژی و منابع لاتریتی کم عیار نیکل دار هست.


ارائه مدل ریاضی برای پیش‌بینی سینتیک آزادسازی همزمان دارو با تغییر حجم از هیدروژلهای مورد استفاده در سیستم‌های نوین داروسازی
در ابتدا به بررسی و تحلیل فرآیند جداسازی مس از محلول با روش هستخراج با حلال با هستخراج نماينده Chemprex CP-150 بر پایه اکسیم پرداخته شد.


بهینه‌سازی سیکل‌کاری واحد تغلیظ اسید فسفریک و مدلسازی ریاضی بر اساس یافته‌های تجربی "صنعتی و نیمه‌صنعتی"
با بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات سینتیکی مشخص شد که وقت تماس مناسب جهت انجام آزمایش های مربوط به هستخراج مس 2 دقیقه می باشد.


مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
در مرحله بعدی، آزمایش های هستخراج بر پايه طرح آزمایشی فاکتوریلی کامل هشت آزمایشی انجام شد.


بررسی تولید گلوتن اصلاح شده به روش شیمیایی از آرد گندم و تاثیر آن بر کیفیت نان
با انجام این آزمایش ها و تحلیل نتایج حاصل از اون ها مشخص شد که بهترین شرایط برای هستخراج مس با هستفاده از حلال آلی Chemorex CP-150، در pH برابر 3/2 ، نسبت A:O برابر 1:1 بر محلول های شامل g/L 5/0 مس، ، g/L 25/0 نیکل، g/L 125/0 کبالت و g/L 1/0 آهن می باشد.


بهینه‌سازی زمانهای گرمایش و سرمایش کوره
در این راستا، به منظور بررسی بیشتر قابلیت هستخراج حلالی فلز با ارزش مس و بررسی پارامترهای موثر از قبیل غلظت هستخراج نماينده، pH محلول، نسبت فازی، غلظت محلول اولیه بر هستخراج بهینه مس و همچنین ایزوترم های هستخراج شامل هستخراج متقابل مس با هستفاده از روش هستخراج حلالی، آزمایش های تکمیلی صورت پذیرفت.


طراحی و مدلسازی و ساختار لوله حرارتی‌تر موسیفونی خورشیدی
از نتایج حاصل هستنباط شد که تحت شرایط 10% (v/v) هستخراج نماينده، 6/0گرم بر لیتر محلول، نسبت فاز آبی به آلی برابر 2:1 ، 2 دقیقه وقت ماند، تعداد دو مرحله هستخراج برای رسیدن به میزان 90/99 % هستخراج مس مورد نیاز هست.


تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
به دلیل حضور ناخالصی های فلزی دیگر به ویژه آهن در فرآیند بیوهیدرومتالوژی، قبل از هستخراج مس به حذف آهن با روش ترسیب جاروسیتی آمونیاکی پرداخته شد.

در ادامه به هستخراج مس با روش هستخراج حلالی تحت شرایط بهینه بدست آمده و سپس جداسازی نیکل و کبالت با روش ترسیب هیدروکسیدی و سولفیدی پرداخته شد.

نتایج حاصل از فرآیند ترسیب نشان داد که تحت شرایط pH برابر (9- 5/8) و نسبت سولفید به فلز برابر 8/1برابر، دمای C°50 و مدت وقت 30 دقیقه ، در حدود 13/96% نیکل و 04/92% کبالت با این روش حذف شدند.

در ادامه محلول غلظت پایین حاصل از لیچینگ لاتریت های کم عیار نیز مورد تحلیل برنامه گرفت.

پس از فرآیند لیچینگ و بازیابی نیکل برابر 87/98% ، مقدار آهن موجود درمحلول تحت فرآیند ترسیب جاروسیتی به میزان 92/99% حذف و تحت ترسیب سولفیدی در شرایط pH برابر (9- 5/8)و نسبت سولفید به فلز برابر 8/1برابر، دمای C °50 و مدت وقت 30 دقیقه 62/99% نیکل و 43/99% کبالت حذف شد.
60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews