ارائه مدل های موجودی احتمالی (Q,r) تحت محدودیت های احتمالی با زمان راه اندازی و زمان تحویل کاهش پذیر با وجود اقلام معیوب در اندازه انباشته


ارائه مدل های موجودی احتمالی (Q,r) تحت محدودیت های احتمالی با زمان راه اندازی و زمان تحویل کاهش پذیر با وجود اقلام معیوب در اندازه انباشته
در دنیای امروز با توجه به نرخ بالای تورم، در نظر گرفتن شرایط تورمی در مدل های موجودی احتمالی غیر قابل اجتناب هست.


بررسی رفتار ضربه‌خوری مواد مرکب پلیمری
فاکتورهای اقتصادی بسیاری ممکن هست بر روی نرخ تورم اثرگذار باشند که از جمله اونها می توان به تغییرات جهانی نرخ تورم، نرخ سرمایه گذاری در موجودی، سطح بهره وری سیستم، میزان مالیات و غیره اشاره کرد.


کاربرد ملاس نیشکر ومشتقات آن برای بهینه کردن خواص گل حفاری
از طرف دیگر با توجه به رشد سریع و بازدهی بالای سیستم های تولید در لحظه که هدف اونها دستیابی به سود بیشتر از طریق کاهش هزینه های راه اندازی هست گواه این موضوع هست که کاهش هزینه های راه اندازی باید به عنوان یک پارامتر مهم و اثرگذار در مدل های موجودی درنظر گرفته شود که در عمل می توان هزینه های راه اندازی را به صورت توابع تکه تکه خطی درنظر گرفت.


بررسی روشهای بدست آوردن موجودی فاز پراکنده در برجهای استخراج مایع - مایع و نحوه محاسبه آن
در بسیاری از مدل های قطعی و احتمالی موجودی وقت تامین به عنوان یک ثابت از پیش تعیین شده و یا یک متغیر احتمالی که قابل کنترل نیست تعریف شده هست.


تعیین ویژگیهای روغنهای ترانسفرمر ولتاژ بالا و مشخصات دی‌الکتریکی و علل فساد و تخریب آنها بمنظور بازیافت این روغنها
در اکثر موقعیت های عملی، وقت تامین را می توان به وسیله هزینه شکست کاهش داد.


تولید روغن های نیمه جامد به روش اینتراستریفیکاسیون
به بیان دیگر، وقت تامین قابل کنترل هست.


بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرم در ستون‌های استخراج کننده مایع - مایع از نوع ضربه‌ای سینی‌دار
با کاهش وقت تامین، ذخیره اطمینان کاهش خواهد یافت و همچنین شاهد بهبود سطح خدمت به مشتریان که جنبه های رقابتی کسب و کار را افزایش می دهد خواهیم بود.


طراحی و ساخت پایلوت جهت بررسی حذف کاتالیستی اکسیژن محلول در سیکل آب و بخار نیروگاهها بوسیله تزریق هیدروژن
همچنین در نظر گرفتن شرایط وجود کمبود در مدل نیز بسیار مهم هست.


جداسازی مواد معلق و کلوئیدی آب با استفاده از مواد شیمیایی
یک حالت مهم از این نوع مدل ها، این مورد را در نظر می گیرند که وقتی کمبود رخ می دهد، تمام مشتریان تا رسیدن سفارش منتظر می مانند.

در حالت دیگر، هنگامی که کمبود رخ می دهد مشتریان سیستم موجودی را ترک می نمايند اما در بسیاری از موقعیت های عملی، بعضی از مشتریانی که نیاز اونها به کالا ضروری نیست، ترجیح می دهند تا رسیدن سفارش منتظر بمانند؛ در صورتی بقیه به علت نیاز فوری، سیستم را ترک می نمايند.این مدل به نام پس افت جزئی شناخته می شود.

در بسیاری از مدل های موجودی محدودیتی روی سیستم موجودی در نظر گرفته نمی شود.

اما در شرایط واقعی در نظر گرفتن شرایطی نظیر وجود اقلام معیوب در انباشته موجودی و محدودیت هایی نظیر سرمایه درگیر در موجودی، فضای در دسترس و غیره یکی از شرایط تأثیر گذار بر روی سیستم های موجودی می باشد.

در این پایان نامه، در فصول مختلف، ترکیبی از کیفیت های مذکور در مدل های ارائه شده در نظر گرفته شده هست.
78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews