بررسی تاثیر اندازه و توزیع دوگانه نانو ذرات دوده بر خواص ویسکوالاستیک غیرخطی و اتلافی آمیزه‌های استایرن بوتادی ان امولسیونی


بررسی تاثیر اندازه و توزیع دوگانه نانو ذرات دوده بر خواص ویسکوالاستیک غیرخطی و اتلافی آمیزه‌های استایرن بوتادی ان امولسیونی
تایر از جمله محصولات پرکاربرد در صنایع لاستیکی هست، آمیزه‌های رویه تایر آمیزه‌هایی با مقادیر زیاد پرنماينده هستند به نحوی که میزان پرنماينده دراون‌ها از آستانه‌ی هم‌پوشانی می‌گذرد.


طراحی و ساخت بتن پلیمری سبک و کاربرد آن در قطعات پیش‌ساخته و نماهای ساختمانی
رفتار کشسان و اتلافی ویسکوالاستیک این آمیزه‌ها بر کارایی تایر که به سه عامل مقاومت غلتشی تایر، میزان چنگ زنی به سطح جاده و مقاومت سایشی تایر بستگی دارد تاثیر بسزایی دارد.


طراحی و شبیه‌سازی مبدلهای حرارتی فشرده
مطالعات زیادی در رابطه با تاثیر مشخصات دوده برخواص مکانیکی آمیزه رویه تایر، خواص ویسکوالاستیک غیرخطی و مقاومت غلتشی تایر که تاثیر مستقیمی بر مصرف سوخت دارد انجام شده هست.


تعیین شرایط بهینه نگهداری مواد اولیه عصاره نوشابه‌های کولا و پرتقالی
یکی از مواردی که کم‌تر به اون پرداخته شده هست تاثیر توزیع اندازه ذرات پرنماينده روی رفتار مکانیکی و دینامیکی آمیزه‌های لاستیکی هست.


بهینه‌سازی هیدروژناسیون روغنهای نباتی در مقیاس صنعتی
این پژوهش با هدف بررسی اثر اندازه و توزیع دو گانه دوده‌ها‌یN220 و N660 بر رفتار کشسان و ویسکوالاستیک غیر خطی و اتلاف ناشی از مقاومت غلتشی آمیزه‌های بر پایه هستایرن بوتادی‌ان کائوچوی امولسیونی طراحی شده هست.


بررسی مکانیسم رسوبگذاری در مبدلهای حرارتی بحرانی
بدین منظور در ابتدا پنج آمیزه‌ی دوده‌ی N220 و شش آمیزه‌ی دوده‌ی N660 با تغییر % وزنی پرنماينده برای تعیین آستانه تداخل اون‌ها تهیه شد.


کاربرد پمپ‌های حرارتی برج‌های تقطیر
سپس آمیزه‌های حاوی دو پرنماينده با دو اندازه متوسط ذرات گوناگون در % حجمی پرنماينده ثابت 20% ولی ترکیب % متفاوت دوده‌ها تهیه شدند.


چند فازی تشکیل هیدرات در خطوط لوله گاز طبیعی
تمامی آمیزه‌ها بر روی مخلوط کن دو غلتکه ساخته شدند.


بررسی رفع آلودگی هوای صنعیت به روش بیوفیلتر
پراکنش دوده توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی انجام شد.

برای تعیین خواص کشسان نمونه-ها از آزمون‌های پخت‌سنجی و تورم هستفاده شد.

خواص دینامیکی توسط آزمون‌های اونالیز دینامیکی- مکانیکی با روبش کرنش و روبش دما تعیین شد.

میزان اتلاف آمیزه‌ها در شرایط غلتشی توسط آزمون مقاومت غلتشی بررسی شد.

در پایان نیز اثر توزیع دو گانه دوده بر سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی توسط روش پخت‌سنجی مورد بررسی برنامه گرفت.

نتایج آزمون میکروسکوپ الکترون روبشی در آمیزه‌های مخلوط دو پرنماينده حاکی از اختلاط خوب و پراکنش مناسب ذرات دوده درون آمیزه‌ی لاستیکی هست.

نتایج آزمون پخت‌سنجی قبل و سپس پخت درآمیزه‌های مخلوط دو پرنماينده نشان داد در ترکیب % حدود 25% از‌ دوده‌ی N220، اثر هم افزایی در خواص مختلف ایجاد می‌شود که می‌تواند به دلیل چینش فشرده تجمعات دو پرنماينده و کاهش ضخامت پلیمر شبه‌شیشه‌ای کم-تحرک محبوس بین خوشه‌های پرنماينده باشد.

آزمون دینامیکی مکانیکی در روبش دما و کرنش کم برای آمیزه‌های مخلوط دو پرنماينده نشان داد که انرژی فعال‌سازی زنجیرهای کم‌تحرک، در ناحیه‌ی لاستیکی، برای این آمیزه بیش‌تر هست.

آزمون دینامیکی مکانیکی با روبش کرنش نشان داد رفتار ویسکوالاستیک غیر خطی (پدیده‌ی payne)، نیز در مورد این آمیزه نسبت به سایر آمیزه‌های مخلوط بیش‌تر مشاهده شده هست که با نتایج اندازه-گیری انرژی اتلاف غلتشی این آمیزه‌ها هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها: اندازه؛ توزیع اندازه ذرات؛ دوده؛ آمیزه لاستیکی؛ ویسکوالاستیک غیرخطی؛ اتلاف انرژی غلتشی


54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews