بررسی و مقایسه خواص فیزیکی بهبود دهنده‌های ضربه به عنوان افزودنی پی وی سی


بررسی و مقایسه خواص فیزیکی بهبود دهنده‌های ضربه به عنوان افزودنی پی وی سی
به طور کلی اصلاح نماينده های ضربه به دو گروه مهم تقسیم بندی می شوند: دسته‌ی اول گروههای آکریلاتی هستندکه در گذشته برای ساخت اونها از مادهی مرسوم متیل متاکریلات هستفاده می شده ولی امروزه از ترکیبات هسته پوسته هستفاده می شود که با دسته دوم یعنی CPE در رقابت هستند.این ساخت به صورت بسپارش امولسیونی هسته- پوسته از بوتیل آکریلات و متیل متاکریلات انجام شده هست و با اضافه کردن اون به PVC و گرفتن اونالیزهای مکانیکی نظیر ضربه، کشش انجام شده هست به همین دلیل تاثیر هموقتی خواص مکانیکی نظیر کشش و ضربه بر روی نمونه ها با فرمولاسیون یکسان بررسی شده هست با اضافه کردن 2 نوع اصلاح نماينده ضربه یعنی ACRIM و CPE به ترکیب کمک فر آیند و PVC خواص مکانیکی نظیر کشش و ضربه ومدول، تغییر طول ، خمش وتنش در نقطه های تسلیم وشکست را برای مقادیر متفاوت از بهبود دهنده ضربه را مطالعه می کند.


طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی با محدودیت در اتصال


فرمولاسیون و طراحی خط تولیدی نوشیدنی تخمیری کفیر از آب پنیر


78 out of 100 based on 23 user ratings 98 reviews

کاهش اسیدهای نوکلئیک در پروتئین تک‌یاخته به روش شوک حرارتی
شبیه‌سازی دینامیکی برجهای تقطیر همراه با واکنش
مدلسازی ریاضی راکتور پلیمریزاسیون تعلیقی پلی‌متیل‌متااکریلات
ارایه مدل مناسب جهت بررسی کاهش عیار دی‌اتانول‌آمین در اثر تجزیه و بهینه‌سازی شرایط عمل
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از روش اکسرژی
مدلسازی و شبیه‌سازی راکتورهای شکست حرارتی با سطح مقطع بیضوی جهت بهینه‌سازی انتقال حرارت
مدل ریاضی افت فعالیت برای کاتالیست اکسید مس و روی به هنگام سنتز متانول و شبیه‌سازی دینامیکی راکتور متانول
نقش دانه‌بندی بر کیفیت کلینکر
ناپایداری بهره‌برداری سیستم پخت واحد اول سیمان آبیک
تعیین و بررسی پارامترهای طراحی در خشک کردن انگور
بررسی پدیده تشکیل رسوب اسفالتین و حلالیت آن در مخازن نفتی ایران
تعیین و بررسی میزان فلزات سنگین آب شرب چاههای شهرستان چالوس
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*