تولید کوپلیمرهای پیوندی بر روی سلولز به منظور حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی


تولید کوپلیمرهای پیوندی بر روی سلولز به منظور حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی
امروزه افزايش غلظت فلزات سنگين در پساب‌هاي صنعتي، به عنوان يك مشكل جدي مطرح شده هست و آلايندگي اين فلزات يكي از مهمترين مشكلات محيط زيست به شمار مي‌آيد.


شبیه‌سازی دینامیکی برجهای تقطیر همراه با واکنش
در سال‌هاي اخير روش‌هاي گوناگوني براي حذف فلزات سنگين از پساب‌ها مورد مطالعه برنامه گرفته هست كه هستفاده از هر روش بستگي به واقعيات پساب و صنعت مورد نظر دارد.


مدلسازی ریاضی راکتور پلیمریزاسیون تعلیقی پلی‌متیل‌متااکریلات
روش مورد بررسي در اين پايان‌نامه، تبادل يون مي‌باشد.


ارایه مدل مناسب جهت بررسی کاهش عیار دی‌اتانول‌آمین در اثر تجزیه و بهینه‌سازی شرایط عمل
اين روش به علت مزاياي زيادش به طور وسيعي براي حذف فلزات سنگين به كار مي‌رود كه از جمله مي‌توان به راندمان بالاي حذف فلزات سنگين و سينتيك سريع اشاره نمود.


تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از روش اکسرژی
هستفاده از سلولز مبتني بر پليمرهاي مبادل يوني در حذف يون‌هاي فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي، روشي مؤثر و اقتصادي در ميان روش‌هاي حذف فلزات سنگين مي‌باشد.


مدلسازی و شبیه‌سازی راکتورهای شکست حرارتی با سطح مقطع بیضوی جهت بهینه‌سازی انتقال حرارت
در اين تحقيق كوپليمرهاي پيوندي آكريليك اسيد و متاكريليك اسيد بر رايشان سلولز توليد و در واقعيات مختلف بهينه شدند، سپس ميزان توانايي جذب فلزات سنگين توسط اين کوپليمرها در غلظت‌هاي مختلف بررسي گرديد.


مدل ریاضی افت فعالیت برای کاتالیست اکسید مس و روی به هنگام سنتز متانول و شبیه‌سازی دینامیکی راکتور متانول
نتايج نشان مي‌دهد اين کوپليمرها به خوبي قادر به جذب يون‌هاي مس و کادميم مي‌باشند.


نقش دانه‌بندی بر کیفیت کلینکر
کلمات کليدي: توليد - کوپليمر پيوندي - سلولز - فلزات سنگين - پساب

ناپایداری بهره‌برداری سیستم پخت واحد اول سیمان آبیک


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews