بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی


بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر افزایش راندمان در تصفیه فلز روی
مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تصفیه الکتریکی فلز روی تاثیر بسیار زیادی بر روی هزینه تولید سایر پارامترهای محصولات تولید شده دارد.


پیش بینی تعادل بخار - مایع محلولهای پلیمری با استفاده از روش ‏‎GE/EOS‎‏ و قوانین اختلاط جدید
بنابراین کاهش میزان انرژی مصرفی، می تواند از دیدگاه های مختلف ثمربخش باشد.


بررسی پارامترهای موثر در شکل دهی قطعات سرامیکی به روش الکتروفورز
در این پروژه توانستیم مصرف انرژی را حدود 18 % نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی و حدود 40 % نسبت به کارخانجات تولید روی در ایران کاهش دهیم.


بهینه سازی عملکرد راکتورهای واحد پرکلرین مجتمع پتروشیمی شیراز
در این پروژه به نتایجی رسیدیم که در ذیل به اون اشاره می شود: 1) افزایش دما باعث کاهش راندمان و افزایش انرژی مصرفی می شود.


شبیه سازی برج دانه سازیی اوره با مقطع مستطیلی و جریان طبیعی هوا
2) دانسیته جریان به مقدارA/m2 500 بهترین دانسیته برای این فرآیند در نظر گرفته شد.


بررسی اثر فرمولاسیون در پایداری روانسازهای ماشین کاری
3) غلظت محلول الکترولیت بهینه بصورت: gr/lit 50 روی، gr/lit 140 اسید سولفوریک، PPm350 سولفات منگنز، PPm500 پرمنگنات وPPm100 صمغ بدست آمد.


مدلسازی و ساخت دستگاه ذخیره ساز انرژی سرمایشی
4) با توجه به اینکه مقدار انرژی مصرفی در فرآیند تولید روی در صنعت ایران حدود kwh/kgZn 5/4 و در صنعت کشورهای پیشرفته حدود3/3 می باشد، در این تحقیق توانستیم مقدار انرژی مصرفی را تا kwh/kgZn 75/2 کاهش دهیم که با توجه به ارقام ذکر شده، حدود 17 % نسبت به صنعت پیشرفته جهان و حدود 40 % نسبت به صنعت ایران، انرژی مصرفی را کاهش دهیم.


ساخت کریستالیزور ‏‎DTB‎‏ به همراه سیکل سرمایش جهت تعیین سینتیک و خالص سازی اسید فسفریک
5) مدلسازی فرآیند به کمک نرم افزارSPSS، انجام گرفت به طوری که در نهایت مدلی با درجه اعتبار بالایی به دست آمد.


مدل سازی رفتار فازی سیالات مخازن گازی نزدیک بحرانی60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews