تصفیه فتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده از Na2WO4 تثبیت شده بر روی پایه معدنی (لیکا)


تصفیه فتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده از Na2WO4 تثبیت شده بر روی پایه معدنی (لیکا)
در این تحقیق کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حذف آمونیاک از یک پساب ساختگی، با هستفاده از فتوکاتالیست شناخته شده ذرات Na2WO4 به صورت تثبیت شده بر روی یک پایه مناسب (لیکا) در یک فتوراکتور جدید با کارایی بالا مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بهره دهی در چاههای گاز میدانی مخازن ترکدار ایران
از این رو تلاش شده هست با بکارگیری روش تثبیت و فتوراکتور مناسب جهت هستفاده ذرات Na2WO4 به عنوان فتوکاتالیست؛ مشخصات کاتالیست ساخته شده و میزان کارایی و فعالیت فتوکاتالیستی اون در حذف آمونیاک مورد بررسی و ارزیابی برنامه گیرد.


بررسی پارامترهای موثر بر ازدیاد چقرمگی در کامپوزیتهای کولار-پلی استر
معرفی نوع جدیدی از پایه تحت عنوان لیکا که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد اون نظیر شناور بودن و پایداری نسبتا مناسب در شرایط عملیاتی به عنوان یک انتخاب مناسب از پایه در این نوع کاتالیست، موضوع اصلی این پایان نامه هست.


پاکسازی محیط های آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش ثقلی
ارزیابی کارایی فتوراکتور طراحی شده و فتوکاتالیست آماده شده از طریق انجام آزمایش های تصفیه فتوکاتالیستی پساب سنتزی تعدادی از شرایط اولیه و عملیاتی (غلظت اولیه ماده آمونیاک، میزان بهینه کاتالیست، اثر شدت تابشUV و pH اولیه) بر روی سرعت واکنش تخریب فتوکاتالیستی ماده آلاینده اولیه و روند کاهش بار آلایندگی کلی محلول، با انجام آزمایش های مختلف برای حصول اطمینان از اثر فتوکاتالیستی، انجام شده هست.


بررسی احیا مجدد و ساخت کاتالیست نیکل مورد استفاده در هیدروژناسیون روغنهای نباتی
اونالیزهای تعیین مشخصات فتو کاتالیست تثبیت شده، شامل اونالیز XRD؛ جهت مشخص کردن خصوصیات کریستالوگرافی و فازی کاتالیست، اونالیز SEM؛ جهت مشخص کردن خصوصیات مورفولوژی و سطحی کاتالیست، انجام گرفته هست.


پیش بینی حلالیت گازها در مایعات هیدروکربن سنگین و اثر کاهنده آن بر گرانروی این هیدروکربنهای سنگین


مقایسه حلالهای مختلف برای فرآیند شیرین سازی گاز ترش و انتخاب مناسبترین حلال جهت شیرین سازی گازترش پالایشگاه اراک


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

شبیه سازی و بهبود عملکرد فرآیند تولید دی آمونیوم فسفات
داده برداری، ثبت و نمایش داده ها و کنترل روی خط ستون تقطیر آکنده
بررسی عملکرد هیدروسیکلون در جداسازی مایع - مایع
نقش اندازه ذره بر عملکرد سیستمهای پیروتکنیکی شامل کلرات پتاسیم
تخمین ثابت سرعت واکنشهای تک مولکولی در فاز گاز ایزومری 2 و 3 و ‏‎3a‎‏و 4 و 5 و 6 و 7 و ‏‎7b‎‏- اکتاهیدرو - ‏‎H1‎‏ - سیکلوپنتا ‏‎[4, 3]‎‏ سیکلوبوت
شبیه سازی و بررسی حساسیت پارامترهای واحد جذب نوسانی فشار ‏‎(PSA)‎‏ جهت تخلیص هیدروژن
جذب مواد آلی محلول بر روی کربن فعال در بسترهای سیالی
بهینه سازی مصرف انرژی واحد پلی وینیل کلراید ‏‎(Bipc)‎‏
Application Plugin
Subclass a table and a big trouble in Delphi
TidTCPServer Upgrade Problems
Delphi: Mimicking MS OneNote's Data Structure
TMenuItem auto checked with Delphi 5
How to get localised day names in Delphi?
The .NET 'Type' class alternative in Delphi
Delphi 2009: How do I prevent frame children from spilling into host form?
Delphi - How Control Z Order Of TOpenDialog
I need to calculate the edges of visible space from current OpenGL state
*