مطالعه تجربی و سینتیکی حذف یون‌های سنگین دوظرفیتی با استفاده از هیدروژل‌های طبیعی


مطالعه تجربی و سینتیکی حذف یون‌های سنگین دوظرفیتی با استفاده از هیدروژل‌های طبیعی
در اين پژوهش حذف موثر مس از محلول آبی با هستفاده از هیدروژل های زانتان گام (XG)، زانتان گام-پیوند-2-اکریل آمیدو-2-متیل-1-پروپان سولفونیک اسید (XG-g-AMPS)، زانتان گام-پیوند-2-اکریل آمیدو-2-متیل-1-پروپان سولفونیک اسید/مونت موری لونیت (XG-g-AMPS/MMT) و زانتان گام/مونت موری لونیت (XG/MMT) نقل شد.


جذب مواد آلی محلول بر روی کربن فعال در بسترهای سیالی
هیدروژل XG-g-AMPS/MMT توسط پلیمریزاسیون پیوندی 2-اکریل آمیدو-2-متیل-1-پروپان سولفونیک اسید (AMPS) روی زانتان گام (XG) و مونت موری لونیت (MMT) با هستفاده از پتاسیم پرسولفات (KPS) بعنوان آغازگر رادیکال آزاد در حضور عامل شبکه نماينده متیلن بیس اکریل آمید (MBA) سنتز شد.


بهینه سازی مصرف انرژی واحد پلی وینیل کلراید ‏‎(Bipc)‎‏
برای تهیه هیدروژل XG، AMPS و MMT ، برای تهیه هیدروژل XG-g-AMPS، MMT و برای تهیه هیدروژل XG/MMT، AMPS از ساختار ژل حذف شد.


بهینه سازی سیستمهای جمع آوری، تفکیک و تقویت فشار گاز در میدان گازی جنوب
ساختار و مورفولوژی هیدروژل های XG-g-AMPS و XG-g-AMPS/MMT با هستفاده از طيف سنج تبديل فوريه مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شد.


بهینه سازی و جلوگیری از اتلاف انرژی در کوره نفت خام پالایشگاه تهران
هیدروژل ها شامل یک ساختار اتصال عرضی متخلخل از MMT یا AMPS و پلی-ساکارید XG با زنجیره‌های جانبی هستند که کربوکسیلات و سولفونات و هیدروکسیل را حمل می نمايند.


تعیین تر شوندگی سنگهای کربناته به روشهای مختلف
اثر pH اولیه محلول Cu2+، اختلاط، دوز جاذب، وقت تماس، غلظت اولیه Cu2+ و دما روی فرآیند جذب مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی روشهای افزایش ظرفیت و بهینه نمودن پارامترها در برجهای تقطیر آتمسفریک و انجام آن برای یک برنج پالایشگاهی با خوراک نفت جنوب
حداکثر جذب در pH=5/3 ، غلظت اولیه Cu2+ mg/L 321/8/، دمای ℃45، وقت تماس 5 ساعت با g/50mL0/2 از هیدروژل‌های XG-g-AMPS و XG-g-AMPS/MMT مشاهده شد.


طراحی، ساخت و مدلسازی راکتور تولید کلریدفریک در مقیاس پایلوت از دورریز جامد واحد کنورتور ذوب آهن اصفهان
داده همدمای جذب با هستفاده از پنج مدل همدما لانگ مویر، فروندلیچ، تمکین، دوبینین-رادوشکویچ و ردلیچ پترسون برازش شد و مشخص شد که فرآیند جذب از مدل همدمای لانگ مویر با حداکثر بازدهی جذب 36/77 و mg/g27/55 به ترتیب برای هیدروژل های XG-g-AMPS و XG-g-AMPS/MMT پیروی کرد.


الکتروفیوژن در اتصالات پلی اتیلن
به منظور مطالعه مکانیسم جذب، مدل های مختلف سینتیک جذب مانند شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، مرتبه دوم، الوویچ، فیلم نفوذ مایع و نفوذ داخل ذره مورد مطالعه برنامه گرفت و داده‌های سینتیک جذب به خوبی با مدل سرعت شبه مرتبه دوم برازش شد.

بعلاوه مقادیر منفی انرژی آزاد گیبس (ΔG˚) kJ/mol 3408/54- برای XG-g-AMPS و kJ/mol3948/77- برای XG-g-AMPS/MMT در K15/298 نشان داد که فرآیند جذب خودبخودی، مطلوب و گرماگیر هست.

در پایان نیز رفتار تورمی هیدروژل‌ها مورد بررسی برنامه گرفت و به ترتیب زیر متورم شدند: XG/MMT >XG >XG-g-AMPS/MMT >XG-g-AMPS


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews