تاثیر پرتو الکترونی بر خواص مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت PE/PA6/نانورس اصلاح‌شده


تاثیر پرتو الکترونی بر خواص مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت PE/PA6/نانورس اصلاح‌شده
در این پژوهش نقش نانورس و پرتو الکترونی بر آمیزه HDPE/PA6 (70/30) وزنی با مقدار 3 phr دو نانورس Cloisite15A و Cloisite30B با روش اختلاط مذاب بررسی گردید.


تعیین عوامل کاهنده فعالیت کاتالیستهای گوگرد زدایی و نقش آنها در مدل سینتیکی این واکنش در مرحله پایا و گذرا
از طرف دیگر آمیزه HDPE/PA6/Cloisite30B در دوزهای KGy80-120 پرتودهی شد.


بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
آزمون‌های پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM)، آزمون کشش (Tensile)، گرماوزن سنجی(TGA) و آزمون کسر ژلی هستفاده شد.


طراحی یک سیستم کرایوژنیک برای مایع کردن هیدروژن
تصاویر پراش اشعه ایکس حاکی از اون بود که نانورس Cloisite30B نسبت به Cloisite15Aاز پراکنش بهتری در بستر پلیمری برخوردار می‌باشد.


طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی
نتایج بدست آمده از آزمون کسر ژلی نانوکامپوزیت HDPE/PA6/Cloisite30B پرتودهی شده در KGy 120 حاکی از این هست که اتصالات عرضی در این نمونه بیشتر از نمونه پرتودهی شده در دوز KGy 80 می‌باشد.


شبیه سازی و ارزیابی فرایند جذب ‏‎Co2‎‏ در محلول ‏‎K2co3‎‏ برج تماسی آشفته


تزریق آب بر مخازن نفت و بررسی تاثیر آن بر خواص فیزیکی سنگ مخزن


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews