تحلیل پایداری دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه استاتیکی و دینامیکی و مقایسه آنها


تحلیل پایداری دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه استاتیکی و دینامیکی و مقایسه آنها
در این پروژه، اونالیز دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه هستاتیکی و دینامیکی (اجزا محدود)، بر روی سدهای خاکی کرخه و اهر (به عنوان موارد مطالعه)، مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تعیین ضریب رفتار ‏‎(R)‎‏ برای قابهای فولادی دارای اتصالات خورجینی
در تحلیل شبه هستاتیکی، محاسبه ضریب اطمینان با انواع روشهای اونالیز و تاثیر پارامترهای مختلف ژئوتکنیکی و طراحی، روی ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی مورد مطالعه، بررسی شده و در تحلیل دینامیکی با اجزاء محدود، سدهای فوق‌الذکر، تحت تاثیر زلزله‌های ناغان و طبس ، با برنامه‌های نرم‌افزاری QUAD-4 و FLUSH تجزیه و تحلیل گردیده هست .


تحلیل دینامیک ساختمانهای آجری دو طبقه تحت تاثیر زلزله
مقایسه دو روش فوق (تحلیلهای شبه هستاتیکی و دینامیکی با اجزاء محدود) که در حقیقت ، هدف عمده پروژه تحقیقی حاضر می‌باشد، با روشهای زیر انجام گردیده هست : - مقایسه شتاب میانگین وزنی ایجاده شده روی توده با پتانسیل لغزشی در روش تحلیل اجزاء محدود، با ضریب لرزه‌ای شبه هستاتیکی و متناسبا، مقایسه ضرایب اطمینان با توجه به شتاب محاسبه شده و ضریب لرزه‌ای.


استفاده از زیرماتریسهای یک ماتریس برای محاسبه مقادیر ویژه و دترمینان ماتریس بزرگ در حالتهای خاص و کاربرد آن در تئوری گراف
- مقایسه شتاب متوسط محاسبه شده با هستفاده از روش سید-مکدیسی، با ضریب لرزه‌ای شبه هستاتیکی و متناظرا، مقایسه ضرایب اطمینان مربوطه.


بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی
- مقایسه ضرایب اطمینان دینامیکی و شبه هستاتیکی، با توجه به تنشهای ایجاد شده در دو حالت مزبور.


بررسی منحنی های هیسترزیس اتصالات پاره صلب با تاکید بر اتصالات رکابی (خرجینه) به منظور آنالیز دینامیکی غیرخطی این نوع قابها و تعیین ضریب رفتا
بطور کلی، بررسیهای انجام شده نشان داده هست که: اولا، روشهای مورد بررسی فوق تطابق نسبتا خوبی با همدیگر دارند.


بررسی روشهای مختلف طراحی، ساخت و نگهداری راههای کم هزینه برای کشورهای در حال توسعه
ثانیا: مقدار ضرایب اطمینان بدست آمده از روش شبه هستاتیکی، از لحاظ طراحی، دست بالا و محافظه کارانه می‌باشد.


تاثیر زلزله های چند مولفه ای بر ساختمانهای نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی و فونداسیون انعطاف پذیر
ثانیا، با افزایش عمق دایره لغزش اختلاف بین ضرایب اطمینان دینامیکی و شبه هستاتیکی، بیشتر میگردد.


ارزیابی لرزه ای سیستم ها سه بعدی با دو سیستم مجزا در هر جهت60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews