واسنجی (کالیبراسیون) [مدول الاستیسیته‌ی سد] بتنی با استفاده از آنالیز معکوس


واسنجی (کالیبراسیون) [مدول الاستیسیته‌ی سد] بتنی با استفاده از آنالیز معکوس
تعیین دقیق پارامترهای هندسی سد‌های بتنی بعنوان سازه‌های مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر هست.


بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی
اما در تعیین پارامترها با روش‌های آزمایشگاهی و یا میدانی، معایب و نقایصی چون: هزینه و وقت‌بر بودن، نمایش موضعی پارامترها و یا تخریب قسمتی از سازه‌ جود دارد.


تحلیل و مقایسه کارکرد دوربرگردان های شهری در مقایسه با تقاطع ها در بهبود ترافیک بزرگراه های شهری با استفاده از نرم افزار Aimsun
برای افزایش سرعت و دقت محاسبات نسبت به روش‌های قدیمی، نیازبه روشی کارامد وجود دارد که یکی از این ابزارهای جدید، شبکه‌های عصبی مصنوعی هستند.


بررسی و مقایسه فونداسیون‌های تحلیل شده توسط نرم‌افزار SAFE و روش اجزاء محدود
در این تحقیق از تکنیک اونالیز معکوس هستفاده شده هست و درون ساختار اونالیز معکوس، تکنیک محاسباتی هوشمند شبکه های عصبی مصنوعی به کار گرفته شده‌است تا فرآیند‌های عددی را با دقت قابل قبولی تسریع و تسهیل کند.


بهسازی اعضای خمشی بتنی با استفاده از الیاف بازالت (BFRP) و بررسی رفتار خمشی و برشی آن ها
همچنین از یک مدل اجزا ‌محدود در برای هستخراج داده‌های اولیه هستفاده شده‌است که این مدل شرایط مرزی و بارگذاری‌های مشابه ساختگاه را طی اونالیز هستاتیکی لحاظ می‌کند.


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
سپس با هستفاده از آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند لایه و بکارگیری خروجی‌های مدل اجزا محدود به واسنجی دقیق پارامترهای هندسی پرداخته شده هست.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
در پایان مقادیر بدست آمده با مقادیر واقعی سد شهید عباسپور اعتبارسنجی شده هست.


شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه


بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews