بررسی اثر شمع در کاهش نشست

بررسی سطح عملکرد سازه‌های مجهز به میراگر سیلندری اصطکاکی تحت بار لرزه‌ای
بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات مایل مدفون در کنترل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی و معکوس
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی
تحلیل و مقایسه کارکرد دوربرگردان های شهری در مقایسه با تقاطع ها در بهبود ترافیک بزرگراه های شهری با استفاده از نرم افزار Aimsun
بررسی و مقایسه فونداسیون‌های تحلیل شده توسط نرم‌افزار SAFE و روش اجزاء محدود
بهسازی اعضای خمشی بتنی با استفاده از الیاف بازالت (BFRP) و بررسی رفتار خمشی و برشی آن ها
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

بررسی اثر شمع در کاهش نشست
در طراحی برخی از فونداسیون‌ها متداول هست که جهت انتقال بارهای روسازه به خاک، پی گسترده به عنوان کامل‌ترین نوع پی سطحی مدنظر برنامه ‌گیرد.


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
این پی‌ها در مواردی از قبیل بزرگ بودن بارهای روسازه، ضعیف بودن شرایط خاک بستر و نشست‌های غیر‌یکنواخت، بسیار کارا می‌باشند.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
این پی‌ها ضمن برخورداری از مزایای ذکر شده، ایراداتی از قبیل معضلات اجرایی و نشست‌های زیاد را نیز به دنبال دارند.


شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه
با توجه به اهمیت نشست به خصوص نشست‌های غیریکنواخت در سازه‌های بلند و حساس، در صورت تجاوز نمودن مقادیر نشست‌های متوسط و غیر یکنواخت از حد مجاز، یکی از راهکارها، هستفاده از شمع در زیر سازه و اتکای اون به لایه‌های سخت و نشست ناپذیر هست.


بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن
در این خصوص ایده‌ی تلفیق پی گسترده وشمع‌ها، به عنوان گزینه‌ی جدیدی در مبحث پی‌سازی از دهه‌ی 70 میلادی مطرح شده‌است.


بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
بکارگیری شمع در زیر پی‌های گسترده که به سیستم مرکب نیز معروف هست، می‌تواند سبب کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری گردد.


ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی
بر خلاف روش‌های طراحی سنتی شمع که کل بار روسازه به شمع‌ها انتقال می‌یافت، در سیستم مرکب، هم پی گسترده و هم شمع‌های زیرین در باربری مشارکت دارند.


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌ها با تلفیق روش DRASTIC و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
در واقع اثر خاک زیرین پی گسترده و نقش باربری اون در طراحی لحاظ می‌گردد.


بررسی آزمایشگاهی امکان بهبود یکنواختی دبی خروجی در دریچه‌های نیرپیک دو نقابه
بدین ترتیب با مشارکت پی گسترده در برابری و کاهش سهم باربری شمع‌ها در این سیستم، گروه شمع‌ها می توانند نقش مؤثرتری در کاهش نشست‌ها ایفا نمایند.

بدیهی هست که هرچه سهم باربری شمع‌ها کمتر و سهم باربری پی گسترده (خاک) بیشتر باشد، این نقش بیشتر جلوه خواهد کرد.

به‌همین دلیل به این شمع‌ها، شمع‌های کاهنده‌ی نشست نیز فرموده می‌شود.

در این تحقیق به معرفی روش شمع‌های کاهنده نشست و مقایسه اون با روش سنتی طراحی پرداخته شده هست و با هستفاده از نرم‌افزار PLAXIS 3D foundation اثر تغییر پارامترهایی چون ضخامت پی گسترده، طول شمع‌ها، تعداد شمع‌های زیر پی گسترده و فاصله شمع‌ها از یکدیگر مورد بررسی برنامه گرفته هست.

مشاهده شده‌است که افزایش هریک از پارامترهای فوق موجب کاهش نشست گردیده‌است.

همچنین مقایسه ای بین روش‌های تجربی و تحلیل عددی به کمک نرم‌افزار صورت گرفته و بیان شده هست که هرچه اندرکنش‌ها بیشتر در نظر گرفته شود نتایج تجربی به نتایج عددی نزدیک‌تر خواهد بود.
78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews