بررسی و تحلیل اثر هیدرولیکی تأثیر ضریب زبری در سرریز سد ماهنیان


بررسی و تحلیل اثر هیدرولیکی تأثیر ضریب زبری در سرریز سد ماهنیان
در این تحقیق هدف اصلی بررسی اثر تغییر در ضریب زبری مانینگ در طول سرریز شوت توسط نرم افزار HEC-RAS و همچنین بررسی پارامترهای هیدرولیکی جریان بر روی کانال سرریز هست.


ارزیابی پارامترهای مؤثر بر طراحی قاب‌های خمشی بتن مسلح براساس شاخص خسارت
ضريب زبري هيدروليكي يكي از شرایط مورد نياز براي مطالعات مهندسي مي باشد.


بررسی ضوابط طراحی تیرهای فولادی لانه‌زنبوری در روش حالات حدی
تعيين دقيق اين عامل براي تعيين دقيق عواملي نظير عمق و سرعت جريان ضروري مي باشد.


بررسی نظری پارامترهای مکانیک شکست بتن سبک سازه‌ای ساخته شده از سنگدانه‌های اسکوریا و پومیس
HEC-RAS یک برنامه کامپیوتری هست که هیدرولیک جریان آب در رودخانه های طبیعی و کانال های دیگر را مدل می کند.


بررسی دقت روشهای نوین پوش اور درتخمین پاسخ لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB
در این تحقیق ابتدا با توجه به اهداف در نظر گرفته شده ابتدا به ساخت مدل سرریز سد ماهنیان توسط مدل HECRAS در 26 مقطع از بالادست سرریز با در نظر گرفتن مخزن پرداخته شد.


توسعه ساختار فوق ریزدانه/ نانو در آلیاژ آلومینیوم 7075 با استفاده از فرایند نورد تبریدی و ارزیابی خواص آن
سپس در سناریوهای مختلف به بررسی اثر تغییر در ضریب زبری مانینگ پرداخته شد.


امکانسنجی استفاده از پسماندهای جامد ریجکت شهر تهران به عنوان سوخت جایگزین در کارخانه های سیمان اطراف شهر تهران
این سناریوها دارای افزایش و کاهش های مختلف در مقادیر ضرایب زبری مانینگ می باشند.


بررسی رفتار فشاری گاست پلیت
با توجه به نتایج می توان فرمود که عمق جریان از بالادست تا پایین دست سرریز کاهش می یابد و سرعت نیز افزایش می یابد.


ارزیابی رفتار تکیه گاه کابل در سقف‌های کابل مهاری ساخته شده با بتن پرمقاومت
همچنین عدد فرود نیز افزایش و سطح مقطع جریان کاهش می یابد.

همچنین در بررسی اثر ضریب زبری مانینگ بر تغییرات پارامترهای هیدرولیکی نشان داده شد که ضریب زبری بر روی همه پارامترهای مورد بررسی تاثیر داشته هست.

این تاثیر به ترتیب بیشترین بر روی پارامتر سطح مقطع جریان، عمق جریان، عدد فرود و سرعت هست.

همچنین در این پروژه مشاهده می-گردد با تغییر ضریب زبری مانینگ از یک سوم برابر تا ده برابر متوسط % تغییرات عمق جریان بین 15/6 تا 79/214، در عدد فرود بین 36/8 تا 05/71، متوسط % تغییرات سرعت بین 71/5 تا 62/60 و متوسط % تغییرات سطح مقطع بین 86/8 تا 69/219 می‌باشد.

بنابراین اهمیت بررسی اولیه ضریب زبری مانینگ در ابتدای طراحی و شبیه سازی سرریز سد حائز اهمیت می‌باشد و باید با دقت بیشتری مد نظر برنامه گیرد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews