تحلیل ریسک ساختمانهای قاب خمشی فولادی طراحی شده با آیین نامه 2800


تحلیل ریسک ساختمانهای قاب خمشی فولادی طراحی شده با آیین نامه 2800
به علت خسارت‌های سازه‌ای و غیر سازه ای که پس از زلزله 1940 نورث ریچ و 1995 کوبه به ساختمان‌ها وارد شد، مفاهیم لرزه‌ای مورد تجدید نظر برنامه گرفت و فلسفه طراحی برپايه عملکرد به وجود آمد.


ارزیابی روابط کاهندگی موجود بر اساس داده‌های شتابنگاری فلات ایران با استفاده از روش‌های کلاسیک و نوین
در نگرش جدید برای هر سطح خطر لرزه‌ای یک حد مشخص از خسارت در نظر گرفته می‌شود و این معیار عملکردی به جهت درنظر گرفتن میزان خرابی بر پايه پارامترهای تغییر مکان طبقات با سایر پارامترهای خسارت مرتبط هست.


ارزیابی رفتار سدهای خاکی با توجه به مشخصه‌های هندسی و مکانیکی هسته رسی (مطالعه موردی: سد خاکی علویان مراغه)
با کاربردی شدن طراحی بر مبنای عملکرد، هستفاده مستقیم از تحلیل‌های غیرخطی جهت ارزیابی واقعی‌تر از رفتار سازه در برابر سطوح مختلف زلزله مطرح شد.


طراحی و بهینه‌سازی تیر کامپوزیت نیمه محصور شده شامل بتن، فولاد و FRP
تحلیل هستاتیکی غیر خطی یکی از روش‌های رایج ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها می‌باشد که اطلاعات مفیدی از رفتار سازه در ناحیه الاستیک تا فروریزش (Collapse) در اختیار می گذارد که نتایج اون مستقیما جهت کنترل و طراحی سازه قابل هستفاده هست.


مدیریت ریسک در پروژه های بازسازی پس از زلزله (مطالعه موردی: پروژه بازسازی پس از زلزله آذربایجان)
با توجه به گذار آیین نامه‌ها از طراحی مقاومتی به سمت طراحی برپايه عملکرد (Performance Based Design) ضرورت بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های طراحی شده با آیین نامه‌های قدیم احساس می‌شود تا در صورت نیاز اقدامات لازم جهت مقاوم سازی، برای رسیدن به هدف عملکردی مورد نظر و همچنین کاهش احتمال خسارت فراتر از انتظار، اقدامات لازم به عمل آید.


بررسی رفتار سازه‌های فولادی با سیستم قاب مهاربندی شده تحت اثر خرابی پیش‌رونده
برای رسیدن به این هدف از تحلیل ریسک احتمالاتیProbabilistic Seismic Risk Analysis سازه برای پیش بینی میزان خسارت وارد به سازه در اثر رویداد زمین لرزه در منطقه مورد بررسی، هستفاده می‌گردد که نتایج با منظور کردن وضعیت لرزه خیزی منطقه و با هستفاده از روابط احتمالاتی بدست می‌آید.


مقایسه الگوریتمهای MOACO و NSGA-II جهت مسیریابی چندهدفه در شبکه حمل و نقل چند ساختی
در تحقیق حاضر عملکرد لرزه‌ای قاب 9 طبقه فولادی طراحی شده طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم در منطقه تبریز مورد بررسی برنامه می‌گیرد و راهکاری برای تخمین سطح عملکرد سازه در عمر مفید سازه تحت زلزله سطح طراحی، ارائه گردید.


تاثیرات استفاده از نانوذرات در رفتار ملات خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج
بمنظور تعیین میزان نیروهای وارد بر سازه در اثر زلزله یا به عبارتی تعیین بیشینه مقدار پارامتر جنبش زمین در منطقه مورد مطالعه یا زمین ساخت، دریک بازه وقتی مشخص، از تحلیل خطر لرزه‌ای هستفاده ‌شد، همچنین برای تخمین آسیب‌های لرزه‌ای و بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه و تخمین میزان خرابی برای سطوح مختلف لرزه‌ای از تحلیل هستاتیکی غیرخطی فزاینده هستفاده شد.


ارائه ی روشی جدید در تحلیل پایداری شیب های خاکی با استفاده از روش های تعادل حدی
در نهایت تابع منحنی تحلیل خطر لرزه‌ای (Seismic Hazard Analysis ) نطقه مورد نظر با توابع خسارت سازه مورد نظر ترکیب، و نمودار تابع ریسک سازه یا به عبارت دیگر احتمال رویداد زمین لرزه در عمر مفید سازه در مقابل خرابی سازه حاصل گردید.

با رویکرد ترکیب منحنی خطر لرزه‌ای و منحنی تحلیل هستاتیکی غیر خطی می-توان احتمال فراگذشت از سطوح عملکردی مختلف را برای سطوح مختلف زمین لرزه محتمل محاسبه نمود و همچنین سطح عملکرد سازه را در مقابل عمر سازه برای سطح زلزله مورد بررسی، بیان نمود.

با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که طراحی سازه طبق آیین نامه 2800 ویرایش سوم محافظه کارانه بوده و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

از این رو بکارگیری طراحی بر پايه عملکرد به اقتصادی تر و دقیق تر طراحی شدن سازه و تامین انتظارات از سازه منطقی تر به نظر می‌رسد.
60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews