بهینه‌یابی شیوه‌های مرمت و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هدف‌های چندگانه و هزینه کاربران

بررسی رفتار خاک های رسی سولفاته تثبیت شده با محلول تبادل یونی با استفاده از تکنولوژی نانو در آزمایش CBR
تخمین مقاومت بتن سبک خودتراکم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
ارزیابی رفتار لرزه ای اتصال مقاوم خمشی پیچ و مهره ای با پیوند فولادی در ساختمانهای بتنی با اعضاء پیش ساخته به روش اجزاء محدود
بررسی اثر خرابی پیش رونده بر روی سیستمهای باربر جانبی با تغییر جانمایی بادبند تک
ارزیابی روش طراحی مستقیم قاب‌های فولادی واگرا بر مبنای تغییر مکان
تهیه مدل تصمیم‌سازی در انتخاب شکل و مکان‌یابی نقاط اجرای تقاطعات غیرهمسطح شهری – مطالعه موردی: شهر سنندج
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

بهینه‌یابی شیوه‌های مرمت و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هدف‌های چندگانه و هزینه کاربران
وضعیت ضعیف راه‌ها، سبب از دست دادن بهره وری،کاهش کیفیت سرویس دهی و عمر اون‌ها می‌شوند.


ارزیابی تاثیر مسائل اجرایی در شکل‌پذیری مناسب ساختمان‌های بتن مسلح
بنابراین اداره راه باید با یک برنامه‌ریزی بهینه و مناسب، راه‌ها را در وضعیت رضایت بخش نگهداری کند.


ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در آئین نامه DoD برای تعیین پاسخ سازه های فولادی در برابر خرابی‌های پیشرونده
در این پژوهش، یک مدل غیر خطی برای برنامه‌ریزی بهسازی روسازی به تفکیک هر خط عبوری ارائه می‌شودکه از بهینه یابی چند هدفه هستفاده می‌کند.


تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای با استفاده از روش بدون شبکه
از این مدل برای مرمت و نگهداری محور بوئین زهرا – ساوه هستفاده شده هست.


کاربرد تخمین‌های ناپارامتریک در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه
برای این مدل، دو سناریوی دو هدفه بدون در نظر گرفتن هزینه کاربران(سناریو1) و با در نظر گرفتن هزینه کاربران راه(سنایو2) فرض شد.


کمینه‌سازی تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم
همچنین سناریو‌های دو هدفه با تک هدفه مقایسه شده‌اند.


اثر مشخصات مستهلک کننده ی انرژی در رفتارلرزه ای قاب فولادی مهاربندی با خسارت کم
پیش‌بینی عملکرد روسازی با هستفاده از فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف صورت گرفته هست.


مقایسه نتایج تحلیل تونل های دوقلوی مترو با نرم افزار های تفاضل محدود و المان محدود و تطبیق با داده های واقعی خط یک متروی تبریز
نتایج نشان داد برای مینیمم کردن هزینه‌های مرمت و نگهداری اداره راه و ماکزیمم کردن سطح سرویس راه ( روش سال به سال) باید باندی که نرخ خرابی کمتری (باند 2) دارد هزینه‌های مرمت و نگهداری بیشتری روی اون انجام داد.


مدلسازی خطی و غیرخطی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم
نتایج نشان داد افزایش فعالیت‌های نگهداری پیشگیرانه، سبب کاهش هزینه اداره، هزینه کاربران راه و افزایش سطح سرویس شده هست اما افزایش فعالیت‌های نگهداری پیشگیرانه بیشتر از 15 % کل فعالیت‌های بهسازی، تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح سرویس ندارد.

به عبارت دیگر، 15 % کل شبکه که در هر سال بوسیله عملیات پیشگیرانه نگهداری می‌شود بهترین مقدار برای هستفاده از فعالیت‌های پیشگیرانه هست.

در همه سناریو‌های تک هدفه، نتایج نشان داد که روش سال به سال به مراتب نتایج بهتری نسبت به تمامی هستراتژی‌های مربوط به تاخیر بدست می‌دهد اما در سناریو‌های دو هدفه، روش سال به سال برتری مطلقی نسبت به تمامی هستراتژی‌های تاخیر در فعالیت‌های بهسازی ندارد و انتخاب هر یک از هستراتژی‌ها می‌تواند با نظر کارشناسان صورت گیرد.

یکی از مهم ترین تفاوت‌های مدل تحقیق با نرم افزار HDM-4، این هست که می‌توان %ی بهینه از شبکه راه را، هر سال بهسازی هست.

در واقع بهتر هست متناسب با بودجه، %ی بهینه از هر قطعه را مرمت کرد تا نتایج بهتر شود.

عدم توانایی نرم افزار HDM-4 در این مورد، سبب شد با وجود هزینه‌های بیشتر اداره راه، نسبت به همه سناریوها،‌ سطح سرویس کمتر و هزینه کاربران بیشتر شود.
72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews