تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی

تخمین مقاومت بتن سبک خودتراکم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
ارزیابی رفتار لرزه ای اتصال مقاوم خمشی پیچ و مهره ای با پیوند فولادی در ساختمانهای بتنی با اعضاء پیش ساخته به روش اجزاء محدود
بررسی اثر خرابی پیش رونده بر روی سیستمهای باربر جانبی با تغییر جانمایی بادبند تک
ارزیابی روش طراحی مستقیم قاب‌های فولادی واگرا بر مبنای تغییر مکان
تهیه مدل تصمیم‌سازی در انتخاب شکل و مکان‌یابی نقاط اجرای تقاطعات غیرهمسطح شهری – مطالعه موردی: شهر سنندج
ارزیابی تاثیر مسائل اجرایی در شکل‌پذیری مناسب ساختمان‌های بتن مسلح
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
هستفاده از سیستم های باربر جانبی در دو جهت اصلی ساختمان، امری متداول می باشد.


ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در آئین نامه DoD برای تعیین پاسخ سازه های فولادی در برابر خرابی‌های پیشرونده
از این میان سیستم قاب خمشی به عللی چون نیاز به فضای بدون مانع در بین ستون ها، به علت وجود طرح های متنوع معماری سهم عمده ای را دارد.


تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای با استفاده از روش بدون شبکه
در طراحی سیستم های قاب خمشی متعامد، ستون یکی از اجزای اصلی سیستم هست و بخش مهمی از عملکرد سیستم به عملکرد اون، وابسته هست.


کاربرد تخمین‌های ناپارامتریک در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه
ستون های محل تلاقی این دو سیستم متعامد باید دارای سختی و مقاومت کافی در هر دو راستا باشند.


کمینه‌سازی تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم
از ستون های صلیبی می توان به عنوان ستون با مقاطعی که دارای رفتار مشابه در هر دو راستا می باشند نام برد، از طرفی یکی از مهم ترین اجزا در سیستم قاب خمشی فولادی، اتصال تیر به ستون می باشد.


اثر مشخصات مستهلک کننده ی انرژی در رفتارلرزه ای قاب فولادی مهاربندی با خسارت کم
رفتار چشمه اتصال نیز که یک ناحیه مستطیل شکل از جان ستون، محصور بین ورق های پیوستگی و بال های ستون می باشد، نقش مهمی در رفتار اتصال دارد.


مقایسه نتایج تحلیل تونل های دوقلوی مترو با نرم افزار های تفاضل محدود و المان محدود و تطبیق با داده های واقعی خط یک متروی تبریز
در روابط ارائه شده توسط آیین نامه آمریکا (و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) ظرفیت چشمه اتصال از نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی بر روی جان ستون I شکل با بال های نسبتا نازک به دست آمده اند، و از اونجا که در مقاطع صلیبی علاوه بر جان دو بال موازی با جان نیز در تحمل برش نقش دارند، روابط ارائه شده توسط آیین نامه از کفایت لازم جهت تخمین ظرفیت برشی چشمه اتصال ستون صلیبی برخوردار نیستند.


مدلسازی خطی و غیرخطی پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن خود تراکم
در این تحقیق با انجام یک مطالعه وسیع پارامتریک اجزا محدود، روابط جدید ظرفیت تسلیم و ظرفیت نهایی برشی چشمه اتصال صلیبی ارائه خواهد شد.بخشی از نتایج این تحقیق نشان می دهد که روابط آیین نامه ظرفیت چشمه اتصال صلیبی را حدود 20 % کمتر از مقدار واقعی تخمین می زند.


حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با دریافت و تحویل همزمان کالا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی
نتایج نشان داد که روابط جدید ارائه شده با دقت خوبی ظرفیت تسلیم و نهایی برشی چشمه اتصال صلیبی را تخمین می زنند.
78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews