شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
شناسایی نشت در خطوط لوله به دلایل مختلف فنی، اقتصادی و زیست محیطی از موضوعات بسیار مهم در مهندسی هیدرولیک محسوب می شود و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان برنامه گرفته هست.


ارزیابی ریسک آلودگی آب‌های زیرزمینی در مجاورت محل دفن زباله‌های شهری
از جمله روش-های شناسایی نشت بر پایه مدل‌سازی که در خطوط لوله تحت فشار توسعه داده شده هست، روش تحلیل معکوس جریان گذرا می‌باشد.


بررسی تأثیر مقدار الیاف و مقاومت بتن بر رفتار نهایی بتن با الیاف فولادی
در این روش، یک جریان گذرا بوسیله باز یا بستن شیر در بخشی از شبکه تولید می‌شود.


بررسی تاثیر نانوسیلیس بر دوام بتن خودتراکم در محیط سولفاته
این عمل باعث انتشار امواج دوره‌ای با سرعت صوت در طول خطوط لوله شده و منجر به وجود آمدن نوسانات فشار در سیستم خواهد شد.


شبیه‌سازی تشعشع چهار لامپ موازی UV واقع در راکتور تصفیه آب به روش District Ordinate (DO) با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
نوسانات فشار در محل هایی از سیستم نمونه‌برداری شده و به عنوان داده‌های شاهد در حل معکوس سیستم مورد هستفاده برنامه می‌گیرند.


واکاوی پایداری قاب های نامنشوری فولادی
از سوی دیگر، خطوط لوله با هستفاده از مدل ریاضی روش خطوط مشخصه بصورت تابعی از پارامتر‌های نشت شامل، تعداد، محل و اندازه نشتی‌ها و همچنین ضرایب افت در لوله ها شبیه‌سازی می‌شود.


مدل‌سازی پارامترهای کیفی (BOD, DO) رودخانه‌ها با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و تئوری موجک
با تعریف یک مسئله بهینه سازی که در اون تابع هدف عبارت هست از اختلاف مربعات نوسانات فشار مشاهداتی و محاسباتی در نقاط شاهد و متغیرهای تصمیم‌گیری شامل پارامترهای نشت و ضریب افت، به حل مسئله پرداخته می‌شود.


ارزیابی درجه پایداری محل ایستگاه‌های مترو در تهران
در نهایت با هستفاده از یک روش بهینه سازی غیرخطی تابع هدف کمینه می‌شود و پارامتر-های نشت بدست می‌آیند.


تحلیل احتمالاتی فروریزش در ساختمان‌های فولادی دارای قاب خمشی طراحی شده برای شهر تهران
در شکل متعارف روش، از اونجا که تعداد نشتی‌ها از پیش مشخص نیست، در ابتدا تمام گره‌های موجود در شبکه به عنوان مکانی با پتانسیل وجود نشت کاندید می‌شوند.

با این ترفند، متغیرهای مکان و تعداد نشت از متغیرهای تصمیم گیری مسئله حذف شوند، امّا این به قیمت افزایش قابل توجه متغیرهای تصمیم‌گیری اندازه نشت هست که سبب تغییر شکل توپولوژی مسئله بهینه‌سازی و افزایش ریسک بروز پاسخ‌های محلی در فرایند بهینه‌سازی می‌شود.

این روش با عنوان روش ITA متعارف شناخته می‌شود.

در این تحقیق با هدف افزایش کارایی حل مسئله معکوس و کاهش فضای جست‌وجوی بهینه سازی از توابع گاوس جهت شبیه‌سازی نشت در سیستم بهره گرفته می شود.

با هستفاده از این توابع دیگر نیازی نیست که تمام گره‌های موجود در شبکه به عنوان محل وجود نشت فرض شوند، بلکه توابع گاوس با شبیه سازی توزیع نرمال بارگذاری اثرات نشت در لوله در همسایگی محل دقیق نشت، می‌توانند تمام پارامترهای نشت را در خط لوله ارائه نمایند.

این روش تحلیل معکوس جریان گذرای اصلاح شده (MITA) نام دارد.
78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews

توصیف منظر در محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر به کمک روابط مکانی-زمانی
تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رواناب نظر به تغییر اقلیم
بهبود تحلیل شبکه‌های توزیع تحت فشار با بهره گیری از ترکیب روش عناصر محدود خطی (جریان آرام) با سایر روش‌های عددی متعارف آنالیز شبکه
تلفیق محیط اطلاعات مکانی مردم گستر و خدمات سواری اشتراکی
تحلیل احتمالاتی پایداری گودبرداری‌های شهری با شبیه‌سازی مونت کارلو در نرم‌افزار Flac3D، مطالعه موردی گودبرداری ساختمانی در شهر اراک
مدل‌سازی گسترش عوامل موثر در حوادث ترافیکی با داده‌کاوی به روش مواجهه شبه القایی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*