بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون


بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
قاب های مهاربند شده هم محور، سیستم مقاوم و سخت بوده و شرایط اقتصادی مناسبی را فراهم کرده هست.


واکاوی پایداری قاب های نامنشوری فولادی
نوعی از این سیستم که در مناطق زلزله خیز کاربرد فراوانی دارد، قاب مهاربند شده هم محور ویژه هست.


مدل‌سازی پارامترهای کیفی (BOD, DO) رودخانه‌ها با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و تئوری موجک
جواب ارتجاعی این سیستم تحت شرایط تسلیم کششی و کمانش فشاری و تغییرشکل های ناشی از اونها انجام می گیرد.


ارزیابی درجه پایداری محل ایستگاه‌های مترو در تهران
این مهاربند ها به واسطه ورق اتصال به تیر و ستون اتصال می یابند.


تحلیل احتمالاتی فروریزش در ساختمان‌های فولادی دارای قاب خمشی طراحی شده برای شهر تهران
در طراحی های فعلی شرایط به گونه ای هست که باید ظرفیت محوری ورق اتصال از ظرفیت مورد انتظار مهاربند فراتر رود، زیرا شکست زود رس اتصال منجر به عملکرد ضعیف سیستم خواهد شد.


توصیف منظر در محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر به کمک روابط مکانی-زمانی
گاست پلیت ها بایستی فاصله آزاد لازم برای دوران انتهایی مهاربند ناشی از بارگذاری سیکلی را داشته باشند.


تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رواناب نظر به تغییر اقلیم
در روند طراحی لرزه ای پیشنهاد شده در آیین نامه AISC و آیین نامه فولاد ایران، فاصله آزاد در گاست را 2tp (tp ضخامت گاست) بیان کرده اند.


بهبود تحلیل شبکه‌های توزیع تحت فشار با بهره گیری از ترکیب روش عناصر محدود خطی (جریان آرام) با سایر روش‌های عددی متعارف آنالیز شبکه
در این پایان نامه با هستفاده نرم افزار المان محدود ANSYS به بررسی پارامترهایی نظیر ضخامت گاست پلیت و فاصله آزاد لازم برای دوران انتهایی مهاربند در دو شکل مستطیلی و باریک شونده گاست پلیت انجام یافته هست.


تلفیق محیط اطلاعات مکانی مردم گستر و خدمات سواری اشتراکی
نتایج نشان داده که در گاست باریک شونده با فاصله آزاد 2tp و ضخامت 1.2 Cm مقاومت فشاری و کششی نسبت به حالت مشابه با ضخامت 0.8Cm ، به طور متوسط به ترتیب 12.3% و 6% افزایش داشته هست.

همچنین در گاست پلیت مستطیلی، کرنش پلاستیک معادل درحالت خطی 2tp، 9.4% بیشتر از حالت بیضوی 8tp شده هست.
92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

تحلیل احتمالاتی پایداری گودبرداری‌های شهری با شبیه‌سازی مونت کارلو در نرم‌افزار Flac3D، مطالعه موردی گودبرداری ساختمانی در شهر اراک
مدل‌سازی گسترش عوامل موثر در حوادث ترافیکی با داده‌کاوی به روش مواجهه شبه القایی
توسعه مدل احتمالاتی جهت برآورد میزان تلفات جانی ناشی از زلزله مبتنی بر مکانیسم تخریب ساختمانها
پیش‌بینی فرآیند انعقاد و لخته‌سازی با منعقدکننده پلی‌آلومینیوم‌کلراید (PAC) با استفاده از هوش مصنوعی و سری زمانی باکس جنکینز
ارزیابی و تحلیل نشست ساختمان‌ها و سطح زمین در اثر حفر تونل مترو تهران با استفاده از روش‌های عددی
توسعه روشی ساده برای انتخاب شتاب‌نگاشت زلزله جهت برآورد شاخص فروریزش سازه‌ها
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*