تهیه دبی‌-اشل ایستگاه هیدرولوژی در سیستم چند شاخه‌ای رودخانه با استفاده از مدل‌سازی ریاضی


تهیه دبی‌-اشل ایستگاه هیدرولوژی در سیستم چند شاخه‌ای رودخانه با استفاده از مدل‌سازی ریاضی
منحنی دبی- اشل از جمله اطلاعات پایه‌ای در زمینه ساماندهی طرح‌های رودخانه، مهار و کنترل سیلاب و دیگر مسائل حیاتی مربوط به رودخانه می‌باشد.


بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با میانقاب مصالح بنایی دارای بازشو
شرایط متعددی سبب تغییر در وضعیت این منحنی می‌گردند که از اون جمله می‌توان به اثرات برگشت آب اشاره کرد.


بررسی لرزه‌ای اثر بازشوها بر شکل‌پذیری دیوارهای برشی بتنی به روش غیر‌خطی
آب برگشتی یکی از مشکلات شایع در سیستم رودخانه‌های چندشاخه‌ای هست که به علت تاثیر متقابل دو شاخه بر یکدیگر ایجاد می‌شود.


بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی و دایره‌ای، قرار گرفته روی خاک ماسه‌ای بهسازی شده با دوغاب سیمان
در این حالت عمق جریان در شاخه‌ای که به شدت متاثر از جریان برگشتی هست بیشتر از حالت معمول خوانده می‌شود.


تعمیم روش ون راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت دانه (مطالعه موردی: بابلرود، بهشت آباد و کاج)
به عبارت دیگر در نزدیکی محل تلاقی عمق جریان به طور غیرعادی افزایش می‌یابد.


ارزیابی داده های لیدار در طراحی مسیرهای جدید انتقال آب
در نمودارهای دبی- اشل معمول، عمق افزایش یافته به افزایش در دبی منجر می‌شود که نادرست هست، چراکه این عمق متفاوت از عمق اولیه جریان هست و سبب افزایش دبی نمی‌گردد، بلکه در این حالت رفتار رودخانه به رفتار یک مخزن شباهت دارد.


کاربرد تلفیقی روش‌های داده محور و تصاویر ماهواره‌ای در پیش بینی جریان رودخانه
هدف تحقیق حاضر یافتن راه‌حلی جهت شناسایی اثرات برگشتی و ارائه رابطه‌ای هست که در این شرایط دبی را به خوبی تخمین بزند.


اثر نسبت ظرافت در تخمین ضریب هیدرودینامیکی دراگ در جریان کندشونده در کانال هایی با بستر شنی و پوشش گیاهی در دیوار
دو راه حل جهت حل مسئله ارائه شده هست.


بررسی اثر میزان صلبیت و انعطاف‌پذیری دیافراگم سقف بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتن آرمه
روش اول مبتنی بر مدل‌سازی جریان با هستفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و برازش رابطه با هستفاده از نرم‌افزار TableCurve 3Dاست، و از تئوری تولید داده‌های فرضی هستفاده می‌کند.

در روش دوم برنامه‌ای تبادلی بین محیط کدنویسی MATLAB و نرم‌افزار HECRAS ایجاد شده هست که بر پايه الگوریتمی مبتنی بر وضعیت جریان برگشتی، دبی را محاسبه می‌کند.

جهت ارزیابی بیشتر، سیستم سه شاخه‌ای رودخانه‌های سزار، بختیاری و دز واقع در هستان خوزستان، معرفی و مدل‌سازی شده هست.

نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با ارائه یک رابطه ساده قادر به اصلاح آمار دبی اشل ایستگاه‌های تحت اثر آب برگشتی در سیستم یادشده می‌باشد.
72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews