مشخصات جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک تثبیت شده با آهک
بررسی عملکرد دیسک دوار بیولوژیکی (RBC) در حالت قائم در تصفیه هوازی فاضلاب
بررسی پارامتر‌های پاسخ لرزه‌ای ساختمان های بلند فولادی با سیستم دوگانه قاب محیطی بیرونی مهاربندی شده و قاب محیطی خمشی درونی تحت اثر رکورده
بررسی تأثیرات برخی پارامترهای محیطی در دقت مکانی آتش‌های ثابت کشف‌شده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS
پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)
بهینه‌یابی هندسه سیستم شبکه قطری تحت بارگذاری باد با روش جستجوی جهتی شبه تصادفی
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

مشخصات جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل
در این پژوهش با ساخت مدل آزمایشگاهی، دبی منحرف شده در شرایط مختلف شیب طولی کانال، دانه بندی محیط متخلخل درون آبگیر، شیب سطح فوقانی، طول و ارتفاع آبگیر، مقادیر دبی کل جریان، دبی منحرف شده توسط آبگیر و سایر پارامترهای مؤثر اندازه‌گیری گردید.


تلفیق اطلاعات بافتی و طیفی جهت شناسایی تغییرات در مناطق شهری از تصاویر ماهواره‌ای با روش های مقایسه مستقیم و پس از طبقه بندی
همچنین روابط ارائه شده در تحقیقات گذشته با نتایج حاصل از آزمایشات جدید مقایسه و علت عدم تطابق این روابط مورد بررسی برنامه گرفت.


امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه شده قبل از کلر زنی برای تولید و عمل آوری بتن
با توجه به عدم جوابگویی مدلهای گذشته، در ابتدا با هستفاده از مبانی تحلیلی رابطه جدیدی برای تخمین دبی منحرف شده توسط آبگیرهای کف متخلخل پیشنهاد گردید.


محاسبه و ارائه خودکار دقت هندسی و تمامیت عوارض خطی در اطلاعات مکانی مردم‌گستر
سپس ضمن شناسایی کلیه پارامترهای مؤثر بر عملکرد این نوع از آبگیرها، پارامترهای بدون بعد مربوطه با هستفاده از فن تجزیه و تحلیل ابعادی هستخراج گردید.


مدل‌سازی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در معابر درون شهری
با توجه به مبانی ذکر شده، 700 ترکیب مختلف به منظور سنجش تاثیر پارامترهای مختلف مورد آزمایش برنامه گرفته و نهایتاً با هستفاده از رگرسیون چند متغیره بین مشاهدات آزمایشگاهی، معادلات جدیدی برای تخمین ضریب آبگذری آبگیر در شرایط مختلف پیشنهاد گردید.


بکارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی، مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ
علاوه بر این آزمایشهایی به منظور بررسی امکان آبگیری از جریان زیرسطحی انجام گرفت که بر پايه این آزمایشها، هستفاده از جریان زیرسطحی در آبگیرهای کف متخلخل فاقد توجیه می باشد.


بررسی رفتار و مقاوم‌سازی دیوارهای بلوک سیمانی با استفاده از ورق GFRP و با انجام آزمایش نیروی جانبی افزاینده درون صفحه‌ای
همچنین تاثیر مخرب رسوبات ریزدانه بر عملکرد آبگیر مورد بررسی برنامه گرفت.


اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان بتنی منظم
برخلاف مدلهای پیشین، مدل ریاضی ارائه شده کاملاً با مبانی هیدرولیکی رفتار آبگیرهای کف متخلخل و نتایج آزمایشگاهی تطابق داشته و در محدوده پارامترهای مورد سنجش، قابل تعمیم می باشد.


طبقه‌بندی ترکیبی شئ‌گرا و دانش‌بنیان تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا در مناطق شهری72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews