بررسی تأثیر اجرای سیستم حمل ونقل دوچرخه برمحیط‌زیست شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر اهواز)

بررسی تأثیرات برخی پارامترهای محیطی در دقت مکانی آتش‌های ثابت کشف‌شده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS
پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)
بهینه‌یابی هندسه سیستم شبکه قطری تحت بارگذاری باد با روش جستجوی جهتی شبه تصادفی
تلفیق اطلاعات بافتی و طیفی جهت شناسایی تغییرات در مناطق شهری از تصاویر ماهواره‌ای با روش های مقایسه مستقیم و پس از طبقه بندی
امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه شده قبل از کلر زنی برای تولید و عمل آوری بتن
محاسبه و ارائه خودکار دقت هندسی و تمامیت عوارض خطی در اطلاعات مکانی مردم‌گستر
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

بررسی تأثیر اجرای سیستم حمل ونقل دوچرخه برمحیط‌زیست شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر اهواز)
توسعه نواحی شهری و افزایش جمعیت شهرها، همراه با افزایش روزافزون سفرهای موتوری بوده که این مسئله سبب پدید آمدن مشکلات زیادی ازقبیل تراکم ترافیک،اتلاف وقت شهروندان،آلودگی صوتی،آلودگی هوا وافزایش مصرف سوخت شده هست.


مدل‌سازی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در معابر درون شهری
مشکلات فوق در بسیاری از کلان شهرهای کشورمان ایران، نیز آشکارا وجود دارد.


بکارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی، مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ
دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ای غیرموتوری، اقتصادی وسازگاربامحیط زیست،می تواند جایگزین مناسبی برای وسایل نقلیه موتوری باشد.


بررسی رفتار و مقاوم‌سازی دیوارهای بلوک سیمانی با استفاده از ورق GFRP و با انجام آزمایش نیروی جانبی افزاینده درون صفحه‌ای
هر چند برای سیستم حمل ونقل دوچرخه مزایا و محاسن زیادی بیان شده و در برخی از شهرهای جهان عملاً تأثیرات مثبت زیادی را در زمینه های ترافیکی، زیست محیطی و بهبود کیفیت زندگی داشته هست؛ اما بررسی دقیق اثرات بهره گیری از این سیستم در کلان شهرهای ایران با توجه به شرایط و ویژگی های موجود باید بررسی و تحلیل شود.


اثر نامنظمی های ایجاد شده در ارتفاع و پلان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان بتنی منظم
شهر اهواز با داشتن مشکلات ترافیکی و زیست محیطی زیاد به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب شد.


طبقه‌بندی ترکیبی شئ‌گرا و دانش‌بنیان تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا در مناطق شهری
همچنین در این پژوهش ازنرم افزار Aimsunکه علاوه بر تحلیل شاخص های ترافیکی، قابلیت تحلیل میزان مصرف سوخت و به تبع اون میزان نشر انواع آلاینده ها را داراست، هستفاده شده هست.


تلفیق سیستم‌های سنجش از دور و اطلاعات مکانی برای پیش‌بینی تغییرات پوشش زمین با روشهای مبتنی بر علوم شناختی
برای بررسی شاخص های ترافیکی و میزان نشر آلاینده ها، سه گزینه متفاوت جهت پیاده سازی سیستم حمل ونقل دوچرخه در شهر اهواز تعریف شد.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد ریزدانه‌ی غیر خمیری بر مقاومت زهکشی نشده‌ی ماسه پس از اعمال بار دوره‌ای
هر یک از این سه گزینه و حالت موجود(حالت پایه) در نرم افزار مدل شدند.در نهایت خروجی های نرم افزار شامل شاخص های ترافیکی و میزان نشر انواع آلاینده ها در همه ی گزینه ها و حالت پایه با یکدیگر مقایسه شدند.


تحلیل فشار جانبی خاک‌های مسلح شده با فیبر بر دیوارهای حایل با استفاده از روش مشخصه‌های تنش
نتایج حاصل نشان داد که بهترین عملکرد در گزینه دو که در اون تنها مسیرهای شریانی دارای مسیر ویژه دوچرخه می باشند، حاصل می شود.

در این گزینه شاخص های ترافیکی( متوسط سرعت و تأخیر وارده بر کل وسایل نقلیه) تغییرات چندانی را با حالت پایه نشان نمی دهد؛ ولی کاهش 19 %ی مصرف سوخت، کاهش 19 %ی مونوکسید کربن و 16 %یsox به عنوان دو آلاینده مهم هوا، در این گزینه قابل توجه هست.

ضمن این که در گزینه های دیگر نیز کاهش میزان نشر آلاینده ها را شاهد هستیم.
66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews