توسعه ساختار فوق ریزدانه/ نانو در آلیاژ آلومینیوم 7075 با استفاده از فرایند نورد تبریدی و ارزیابی خواص آن


توسعه ساختار فوق ریزدانه/ نانو در آلیاژ آلومینیوم 7075 با استفاده از فرایند نورد تبریدی و ارزیابی خواص آن
آلومینیوم 7075 به دلیل داشتن خواص ویژه‌ایی همچون چگالی کم، هستحکام مناسب، مقاومت به خوردگی و شکل‌پذیری مطلوب و همچنین کاربرد‌های هوایی و خودروسازی، همواره مورد توجه محققین و صنعتگران بوده‌است.


حمل و نقل چندوجهی با تکیه بر حمل و نقل کانتینری (در استان خوزستان)
اما با توجه به کاربرد‌های حساس موجود در این صنایع، نیاز به هستحکام بالا‌تر ورفتار سایشی مناسب‌تر در کنار انعطاف‌پذیری مطلوب نمایان هست.


بررسی تحلیلی و تجربی تاثیر پیش‌تنیدگی بر رفتار اعضای سازه‌های فولادی
در این پژوهش نورد تبریدی آلیاژ آلومینیوم 7075 ( نورد در دمای نیتروژن مایع) با هدف بهبود ساختار و خواص مکانیکی انجام پذیرفته هست.


بررسی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی (مطالعه‌ی موردی؛ سد بارون ماکو)
در این راستا پارامتر‌های مدت وقت اونیل انحلالی قبل از نورد، میزان کاهش در سطح مقطع، دما و مدت وقت پیرسازی پس از نورد با هستفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با آرایه‌های متعامد L16 مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای قاب فولادی با ستون های CFT با و بدون میراگرهای اصطکاکی
آزمون‌های کشش و سختی سنجی به منظور بررسی خواص مکانیکی، بررسی‌های ریزساختاری به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتو ایکس با هدف بررسی رسوبات و تعیین دانسیته نابجایی‌ها، آزمون سایش و بررسی مکانیزم‌های اون و مطالعه سطوح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام پذیرفته هست.


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای EBF ‌های بهبود یافته با المان قائم زیپر(zipper-strut)
مدت وقت 5/5 ساعت برای اونیل انحلالی، کاهش در سطح مقطع 80 % و دمای 100 درجه سانتی‌گراد و وقت 30 ساعت برای فرایند پیرسازی به عنوان پارامتر‌های بهینه توسط طراحی آزمایش تعیین شده هست.


بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی
با اعمال پارامتر‌های بهینه هستحکام کششی ??? تا ??? مگاپاسکال ( حدود 100 مگاپاسکال افزایش نسبت به آلومینیوم 7075 اولیه) و % افزایش طول ?? % (کاهش حدود 2 % نسبت به آلومینیوم ???? اولیه) حاصل شده هست.


تحلیل لرزه‌ای کوله‌های مسلح شده با ژئوسل
بررسی‌های ریزساختاری کاهش اندازه دانه در محدوده ??? تا 600 نانومتر را نشان داده هست.


بررسی پیشروی جریان گل آلود ناشی از سیلاب در مخازن سدها
وجود دانه‌های فوق ریزدانه در کنار دانه‌های درشت‌تر ناشی از مرحله پیرسازی پس از نورد و تشکیل رسوبات نانومتری با متوسط اندازه ? الی ?? نانومتر به دلیل دانسیته بالای نابجایی‌های ناشی از عدم بازیابی دینامیکی منجر به دستیابی به این چنین خواصی شده هست.

سطوح شکست نمونه نورد شده با پارامتر‌های بهینه وجود دیمپل‌های بسیار ریز با نحوه شکست غالبا نرم را در نمونه‌های آلومینیوم نورد تبریدی – پیرسازی شده نشان داده هست.

بررسی‌های سطوح سایش وقوع مکانیزم خراشان را تایید کرده‌اند.

خواص سایشی نمونه نورد تبریدی- پیرسازی شده نسبت به آلومینیوم 7075 اولیه به دلیل ریز شدن ساختار و تشکیل رسوبات ریز با دانسیته بالا بهبود یافته هست.
60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews