مدل‌سازی عددی تفرق امواج منظم از استوانه قائم با مقطع بیضی به روش اجزاء محدود


مدل‌سازی عددی تفرق امواج منظم از استوانه قائم با مقطع بیضی به روش اجزاء محدود
در این تحقیق پدیده تفرق پیرامون هستوانه قائم با مقطع بیضی در اثر برخورد امواج منظم با مدل‌سازی عددی بررسی شده هست.


توسعه و ارزیابی الگوریتم NSGA-II جهت مکان‌یابی شعب بانک‌ها
ابتدا با کاهش معادله حاکم بر سیال پتانسیل از سه بعد به دو بعد، این مساله در مورد یک هستوانه قائم با مقطع دایره که در محدوده آب‌های عمیق برنامه دارد مورد بحث برنامه گرفته و نتایج حاصل از روش المان محدود با تئوری مک کامی و فوکس مقایسه شده هست.


تلفیق داده‌های لیدار و تصاویر با قدرت تفکیک بالا جهت استخراج ساختمان با تاکید بر استفاده همزمان از ویژگی‌های طیفی، بافتی و هندسی عوارض
پس از اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، با تغییر شبکه‌بندی مورد هستفاده از دایره به بیضی، پتانسیل سرعت سیال روی سطح هستوانه قائم محاسبه گردید.


بررسی رفتار سرریز نیلوفری با پایین دست تاج پلکانی بوسیله مدلسازی رایانه‌ای
با محاسبه فشار و انتگرال‌گیری از فشار روی سطح هستوانه نیروی وارد بر واحد طول هستوانه قائم بدست آمده هست.


تعیین تخریب و انسداد شریانهای حیاتی راه مبتنی بر یک سیستم نرو-فازی با استفاده از داده های سنجش از دور
یک برنامه کامپیوتری به نام ELLIPTICAL.CYLINDER توسعه داده شده هست.


بهبود سیستم ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده
این برنامه پارامترهای هیدرودینامیکی و نیروی وارد بر واحد طول هستوانه قائم با مقطع بیضی را با هستفاده از روش المان محدود محاسبه می‌کند.


ارائه مدلی جهت استخراج دمای هوا در ارتفاع دو متری از تصاویر سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه:جنوب تهران)
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش عددی مورد هستفاده همراه با خطای کمتر از 10 % بوده و مطابقت خوبی با نتایج موجود در ادبیات فنی دارد.


بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری


طراحی بهینه غیرخطی ساز ه‌های گنبدی فولادی با روش جستجوی سیستم ذرات باردار


66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews

مدل‌سازی عددی سرریز کلید پیانویی و بررسی عملکرد پارامترهای هندسی
بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن
بررسی علل خوردگی قسمت‌های فوقانی (در معرض هوا) شیرهای دفنی و حوضچه‌ای گاز موجود و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن
مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد)
بروزرسانی مدل اجزای محدود دینامیکی سازه‌ها با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ذاتی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*