بررسی عملکردی مهاربندهای تاندونی تحت کشش در بهسازی سازه های فولادی قاب خمشی چند طبقه


بررسی عملکردی مهاربندهای تاندونی تحت کشش در بهسازی سازه های فولادی قاب خمشی چند طبقه
با پیشرفت مهندسی زلزله نیاز به برای بهسازی سازه ها در برابر زلزله ایجاب می نماید روشی مد نظر برنامه گیرد تا سازه های آسیب پذیر ار به راحتی بهسازی نمود.


بهبود سیستم ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده
در این پایان نامه به بررسی اثر چینش مهاربند های تاندونی در سه سازه فولادی قاب خمشی ساده 3, 5, 7 طبقه که برای شتاب 0.15 شتاب گرانش زمین تحت سه شتاب نگاشت اولیه (که بر پايه طیف آیین نامه IBC2009 خاک نوع D می باشد) که تحت آیین نامه UBC97-LRFD در نرم افزار SAP2000 طراحی شده اند پرداخته شده هست.


ارائه مدلی جهت استخراج دمای هوا در ارتفاع دو متری از تصاویر سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه:جنوب تهران)
اولین مرحله بررسی حد میزان عملکرد قاب اولیه با افزایش شتاب 3 شتابنگاشت مصنوعی اعمالی طراحی برای داشتن دیدی منطقی نسبت به عملکرد سیستم تاندونی هست.


بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری
سپس بررسی حالات چینش های مختلف با پیش تنیدگی یکنواخت اولیه در شتابنگاشت مصنوعی اعمالی طراحی با شتاب 0.4 شتاب ثقل زمین و در صورت جوابگویی طرحها بررسی حساسیت چینشها به تغییرات پیشتنیدگی هست .


طراحی بهینه غیرخطی ساز ه‌های گنبدی فولادی با روش جستجوی سیستم ذرات باردار
در مرحله بعد بررسی چینش های جوابگو در 4 رکورد مصنوعی مشابه دیگر به همراه تغییرات پیش تنیدگی و در نهایت بررسی سیستم با پیش تنیدگی یکنواخت اولیه تحت 8 زلزله طبیعی می باشد.


مدل‌سازی عددی سرریز کلید پیانویی و بررسی عملکرد پارامترهای هندسی
همچنین سازه اولیه بوسیله باد بند ضربدری بهسازی شده و نتایج اون با سیستم تاندونی قیاس شده هست .


بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن
نتایج حاکی از اون هست برای سازه های 3 و 5 طبقه می توان چینشی را پیدا نمود که در تمامی مراحل جوابگو بوده و در سازه 5 طبقه نسبت به سیستم بادبندی برتری دارد ولی برای سازه 7 طبقه چینش ها جوابگو با توجه به فرضیات یافت نشد همچنین افزایش یا کاهش پیش تنیدگی در میزان خرابی بستگی به رکورد نیز دارد همچنین پیش تنیدگی در میزان تغییرات دریفت طبقات به اون صورت موثر نیست.


بررسی علل خوردگی قسمت‌های فوقانی (در معرض هوا) شیرهای دفنی و حوضچه‌ای گاز موجود و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن


مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس


60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews