تحلیل اجزاء محدود ستونهای بتن آرمه لاغر تقویت شده توسط CFRP تحت اثر خمش دومحوره


تحلیل اجزاء محدود ستونهای بتن آرمه لاغر تقویت شده توسط CFRP تحت اثر خمش دومحوره
مدلسازی به روش اجزای محدود ضمن ایجاد زمینه ای برای درک بهتر رفتار ستونهای بتن آرمه، در پیش بینی رفتار این اعضا، در فقدان نتایج آزمایشگاهی بسیار مفید خواهد بود.


بهبود عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی ویژه با سیستم میراگرهای الاکلنگی تحت زلزله حوزه نزدیک
در این تحقیق ستونهای مستطیلی بتن آرمه لاغر تحت اثر بار محوری و خمش دومحوره با پوشش کامپوزیتهای پلیمری مسلح به الیاف کربن (CFRP) یک لایه و با نسبتهای لاغری متفاوت، با هستفاده از نرم افزار Abaqus مدلسازی شده اند.


آسیب‌پذیری لرزه‌ای و برآورد خطرپذیری لوله‌های مدفون در مناطق شهری
مدل با هستفاده از نتایج آزمایشهای پونورای و همکاران و همچنین آزمایشهای بیلچیک و همکاران اعتبارسنجی شده هست.


شبیه‌سازی هوشمند فرآیند بارش- رواناب در قالب یک مدل نیمه توزیعی متغیر در زمان
همچنین یک تحقیق پارامتری برپايه تغییرات پارامترهای لاغری(?)، مقاومت بتن((fc، مقاومت فولاد(fy)، % فولاد طولی(?g)، نسبت طول به عرض مقطع (h/b)و فاصله تنگ(s)، انجام شده هست.


بررسی عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی بتن آرمه مجهز به آرماتورهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی سوپرالاستیک در طبقه همکف
برای شبیه سازی رفتار غیرخطی بتن از مدل آسیب پلاستیک بتن و در تشریح رفتار تنش-کرنش بتن در ناحیه فشاری از مدل سائنز هستفاده شده هست.


ارزیابی لرزه‌ای و بهسازی منار تاریخی زین‌الدین کاشان
همچنین فرض شده هست که رفتار بتن در ناحیه کششی قبل از مقاومت ماکزیمم خطی هست و سپس مقاومت ماکزیمم تنش کششی به صورت خطی با افزایش کرنش کششی کاهش می یابد.


وظایف حرفه‌ای از نگاه مهندسی و مدیریت ساخت در ایران
فولاد به صورت الاستو-پلاستیک ایده آل و پلیمرهای تقویت شده با الیاف کربن به صورت ماده الاستیک خطی شنماينده مدلسازی شدهاند.


اثرتزریق بربهبودخواص مقاومتی رسوبات آبرفتی اطراف تونل ها
نتایج حاصل نشان می دهد که مدلسازی انجام شده با داده های تجربی دارای سازگاری خوبی می باشد لذا با توجه به کمبود داده های تجربی در زمینه ستونهای لاغر در مقیاس بزرگ میتوان با انجام تحقیقات مشابه خلل موجود را جبران نمود.


بررسی تاثیر الیاف پلی‌پروپیلن بر روی استحکام و مقاومت حرارتی بتن با مقاومت بالا
مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه لاغر با پوشش CFRP موجب افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری در حالت خمش دومحوره می شود.
60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews