ارزیابی روابط کاهندگی موجود بر اساس داده‌های شتابنگاری فلات ایران با استفاده از روش‌های کلاسیک و نوین


ارزیابی روابط کاهندگی موجود بر اساس داده‌های شتابنگاری فلات ایران با استفاده از روش‌های کلاسیک و نوین
امروزه یکی از مهمترین اهداف محققین در تحلیل خطر لرزه‌ای یک ساختگاه انتخاب مناسب‌ترین رابطه کاهندگی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزا تحلیل خطر لرزه‌ای، می‌باشد.


بررسی آزمایشگاهی تأثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلان
به علت برنامه گرفتن ایران بر روی کمربند لرزه ‌خیز آلپ-هیمالیا و احتمال وقوع زلزله‌های مخرب در این منطقه، انتخاب رابطه کاهندگی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار هست.


بررسی عملکرد لرزه‌ای ستون‌‌های بتن آرمه پایه‌های پل مسلح با میلگردهایFRP
هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی مدل های کاهندگی مختلف برای ناحیه ایران می باشد.


بررسی عملکرد برشی ستونهای بتن مسلح تقویت شده با ورق FRP با استفاده از روش اجزا محدود غیر خطی
به این منظور از روش های ریاضیاتی و آماری، برای مقایسه و انتخاب مدل ها هستفاده شده هست.


ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی اتصال بتن مسلح مقاوم‌سازی شده به‌منظور کاهش گسترش ترکهای برشی در ناحیه چشمه اتصال ناشی از عدم اجرا فولاد عرضی
معادلات پیش بینی حرکت زمین از مدل های محلی که برپايه مجموعه داده های ایران توسعه یافته اند، مدل های منطقه ای مربوط به اروپا و اسیای میانه و دو گروه روابط NGA که در سال 2008 و 2014 برای نواحی با فعالیت لرز ای سطحی توسعه یافتند، انتخاب شده اند.


بررسی راندمان تصفیه فاضلاب شهری شیراز با استفاده ازسیستم ترکیبی بی‌هوازی (ABR)- هوازی
نتایج این مدل های کاهندگی منتخب برپايه پایگاه داده های حرکت زمین ایران برای حداکثر شتاب زمین و شتاب طیفی در هفت دوره وقتی (T=0.1,0.2,0.5,0.75,1,1.5,2) بدست آمده هست.


مدل‌سازی اثر خزش در ساختمان‌های تاریخی بنایی
به عنوان یک نتیجه گیری کلی برپايه این روش ها، می توان مدل های زعفرانی 2012 و قاسمی 2009 را که جز مدل های محلی هستند، مناسب ترین و مدل های کالکان و گولکان 2004، آکار و کاکنان 2010، شارما و همکاران 2009 و کمپل و بزرگنیا 2008 را نامناسب ترین روابط برای ناحیه ایران دانست.


مطالعه پارامتریک تاثیر ستون سنگی با حجم ثابت برروی نشست و ظرفیت باربری خاک ریزدانه بابل
همچنین نتایج آزمون های مختلف بهبود عملکرد روابط NGA2014 را نسبت به روابط NGA 2008 تایید کردند.


انتخاب و مقیاس سازی بهینه شتاب‌نگاشت‌ها برای تحلیل غیرخطی سازه‌ها
همچنین یکی از مهم ترین ویژگی ها در انتخاب یک رابطه کاهندگی برای یک منطقه لرزه ای مشخص، پایداری و عدم حساسیت رابطه نسبت به تغییر مجموعه داده های اون ناحیه می باشد.

بدین منظور در این مطالعه، ارزیابی پایداری روابط کاهندگی نسبت به مجموعه داده های ناحیه ایران با هستفاده از رویکرد نوین تحلیل حساسیت در برابر بازنمونه گیری از داده ها مورد هستفاده برنامه گرفته هست.
60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews