ارزیابی رفتار شالوده‌های سطحی در خاک روانگرای نوار ساحلی هرمزگان به کمک نرم افزار FLAC2D

بررسی عددی تغییرات نیروی بالا برنده در داخل ترک سد بتنی تحت اعمال نیروی زلزله با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS
مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار با دیوار برشی فولادی صاف
شناسایی و بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌های شهری با استفاده از تصاویر هوایی رقومی و داده‌های لیدار
بررسی رفتار دال‌های بتن‌آرمه تحت اثر امواج ناشی از انفجار
مدل‌سازی تاثیر متغیرهای حمل و نقلی بر الگوی کاربری زمین (مطالعه موردی شهر تهران)
تدوین قاعده بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از الگوریتم GA و مدل DDP (مطالعه موردی: مخزن سد سهند)
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

ارزیابی رفتار شالوده‌های سطحی در خاک روانگرای نوار ساحلی هرمزگان به کمک نرم افزار FLAC2D
در اين رساله، يک فونداسيون گسترده با ابعاد موجود در واقعيت در خاک ماسه روانگرا با پارامتر هاي خاک ساحل هرمزگان در نرم افزار FLAC ، طراحي و مدلسازي شده هست.


پهنه‌بندی روانگرایی محدوده ای از شهر بندرعباس
در مدلسازي نرم افزار در حالت ديناميکي از مدل موهر کلمب که مدل پيش ساخته موجود در نرم افزار هست هستفاده شده هست.


مطالعه پارامتریک جهت تعیین مشخصات بهینه میراگر جرمی تنظیم شده دوگانه در قاب خمشی فولادی تحت بارهای لرزه‌ای
در اين مدل از موج زلزله لوماپريتاي کاليفرنيا (بدليل شباهت زلزله هاي ايران و آمريکا) به عنوان موج ورودي زلزله و از مدل فين (موجود در نرم افزار ) هستفاده شده هست.


اثرات روانگرايي خاک بر پاسخ ديناميکي پي‌هاي شمعي و رفتار اندرکنشي شمع- خاک - روسازه
در ادامه با تغيير پرارامترهاي ورودي خاک و ايجاد بهسازي در خاک به بررسي احتمال وقوع روانگرايي و ارزيابي نشست فونداسيون پرداخته شده هست.


طبقه‌بندی عوارض شهری با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدل‌های نروفازی


مدلسازی روگذری موج به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews

مدل سازی المان محدود تیرهای مختلط با دال بازشو دار
تعیین همبستگی بین شاخص خسارت ساختمانهای بتن مسلح با پارامترهای زلزله
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی و اتساع خاک های ماسه ای رس دار
امکان‌سنجی تعیین آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح براساس شاخص خسارت با استفاده از شتابنگاشتهای مصنوعی
تعیین زمان و مکان ترک‌های پایین به بالا و راه‌کارهای به تعویق انداختن آنها در روسازی بتن آسفالتی
بررسی مقاومت دیوارهای بتن مسلح در برابر بار انفجار
شناسایی رفتار پل های یکپارچه تحت اثر بارهای حرارت و زلزله
طراحی بهینه قاب های خمشی فولادی تحت اثر زلزله بر مبنای عملکرد
بررسی لرزه‌ای ساختمان‌های پیش ساخته بتنی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*