بررسی هیدرولیکی الگوی جریان دو فازی در سرریز نیلوفری و اثر موقعیت هواده بر الگوی جریان


بررسی هیدرولیکی الگوی جریان دو فازی در سرریز نیلوفری و اثر موقعیت هواده بر الگوی جریان
سرریز نیلوفری یکی از سرریزهای مورد هستفاده در سدها به منظور تخلیه سیلابها از مخزن می باشد.


بررسی امکان حذف تهیه مقاطع عرضی در روندیابی هیدرولیکی هیدروگراف سیلاب در رودخانه های طبیعی
به خصوص در سدهای خاکی که روگذری از سد بسیار خطرناک هست.


زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی
این سرریز متشکل از یک گالری قائم با دهانه قیفی شکل هست که در مواقعی که دیگر انواع سرریزها اقتصادی یا قابل اجرا نباشد، مورد هستفاده برنامه می گیرد.


عملکرد لرزه‌ای ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز به کمک آنالیز غیرخطی و بهسازی آن به وسیله ورقهای کامپوزیت FRP
معمولا در سدهایی که از تونل جهت انحراف آب در حین ساخت سد هستفاده شده، سرریزنیلوفری بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.


مطالعه آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتنی با FRP
از مشکلات اصلی که این نوع سرریزها با اون مواجه هستند ایجاد جریانهای گردابی قوی در دهانه اون ها هست که منجر به افت بازدهی سیستم تخلیه مخزن می گردد.


طراحی بهینه قاب‌های بتن مسلح با تکیه بر رویکرد فراابتکاری الگوریتم رقابت استعماری گسسته
همچنین این سرریز در هدهای بالاتر از هد طراحی دچار مشکلاتی از قبیل ایجاد فشارهای منفی و در نتیجه خطر کاویتاسیون می شوند و نیز با افزایش هستغراق و خفگی بیشتر جریان باعث کاهش ضریب تخلیه سرریز می شود.


برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از داده‌های SAR با تاکید بر مدل‌های بازپراکنش سطحی
در این تحقیق می خواهیم با هستفاده از روش های عددی و نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، به شبیه سازی الگوی جریان دوفازی در سرریز نیلوفری، محل ایجاد فشار منفی و تاثیر هوادهی و موقعیت تهویه بر جریان آب بپردازیم.


ارزیابی چندمعیاره‌ی شاخص‌های شهرسازی در معابر از دیدگاه پتانسیل پیاده‌روی


طراحی کنترل‌گر فازی تطبیقی مبتنی بر روش مد لغزشی


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews

تحلیل ارزیابی فعالیت های اقتصادی و تولیدی بر بخش حمل و نقل زمینی (مطالعه موردی ارزیابی اقتصادی در استان خوزستان)
تحلیل دو بعدی پاسخ سایت به روش المان محدود با عدم قطعیت در پارامترهای خاک
بررسی پاسخ ساختمان‌های بلند در امتداد عمود بر باد در محیط های مختلف بادی
سنجش از دور اتمسفر با اندازه‌گیری‌های یک ایستگاه دائم GPS
بررسی رفتار ستون‌های سنگی (تکی و گروهی) محصور شده در ژئوتکستایل (‏GCSC‏) در برابر نیروهای استاتیکی و ‏دینامیکی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود ‏P
بررسی تأثیر عقب نشینی سازه‌ها در ارتفاع بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی با سیستم قاب خمشی
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*