تأثیر حمل و نقل چندوجهی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه حمل کالاها در بندر امام‌خمینی


تأثیر حمل و نقل چندوجهی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه حمل کالاها در بندر امام‌خمینی
افزایش روزافزون جمعیت، تولیدات صنعتی و کشاورزی موجب افزایش میزان جابجایی کالادر سطح بین المللی خواهد شد.


شناسائی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی
مهمترین عامل برای سرعت بخشیدن به حمل و نقل کالا، هستانداردسازی، هماهنگی ویک پارچه سازی فرآیند جابه جایی کالا می باشد.


تخمین تغییرمکان نسبی ماندگار جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها
اکثرواردات کالا به ایران از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد و بنادر به عنوان مبادی اصلی ورود کالا به کشور هستند.


مطالعه عددی تغییرشکل دیواره گودهای میخکوبی شده با تاکید بر سازه مجاور گود
فرآیند حمل و نقل نیازمند هستفاده از یک سیستم نوین و هوشمند جهت انتقال کالا با کم ترین هزینه، وقت و با امنیت بالا می باشد.


بررسی لرزه اي گروه شمع با درنظر گيري اثرات اندركنش تونل-شمع- سازه
در حالیکه شیوه فعلی و سنتی حمل کالا در نظام حمل و نقل ایران موجب افزایش قیمت تمام شده ی کالا شده هست، هستفاده از سیستم یک پارچه وهماهنگ حمل ونقل چندوجهی تحت مسئولیت واحد، موجب کاهش هزینه حمل کالا از مبدا تا مقصد می شود.


برآورد تحلیلی فرکانس‌های طبیعی دیوارهای خاک مسلح با در نظر گیری اثر اندرکنش خاک – سازه
نه معیار و شش گزینه جهت تعیین موثرترین شرایط بر (AHP) در این پژوهش با هستفاده از تحلیل سلسله مراتبی افزایش بهره وری بندر امام خمینی در سیستم حمل و نقل چندوجهی انتخاب گردید که پس از وزن دهی مشخص شد سه گزینه ترمینال انتقال کالا، سایت آماده سازی کالا و فرآیند تخلیه و بارگیری کالابه ترتیب بیشترین تاثیر در افزایش بهره وری و راندمان بندر امام خمینی را دارند.


بررسی آزمایشگاهی عملکرد خمشی تیرورقهای فولادی با ناکاملی کروی در صفحه‌ی جان
همچنین در بخش بعدی تحقیق جهت نشان دادن کاهش هزینه حمل کالا در سیستم حمل و نقل چند وجهی با هستفاده از مدل ریاضی و تشکیل تابلوی حمل و نقل مطابق مشخص گردید که حمل و نقل چندوجهی در بخش واردات کالا LINGO با مدل تخصیص و حل اون در نرم افزار به بندر امام خمینی نسبت به حمل و نقل تک وجهی کاهش 18 %ی هزینه حمل را در پی دارد.


بررسی و مقایسه اثر الیاف پلیمری در ترک‌خوردگی‌های ناشی از افت و حرارت در دال‌های بتنی با مصالح منطقه سبزوار


ارزیابی عملکرد چسبنده قیری خود ترمیم حاوی فیلر معدنی و مواد افزودنی


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews