بررسی نقش اصلاح منطقه‌ای سند ملی آب کشور بر مبنای سیستم‌های هوشمند در افزایش راندمان کاربرد و کارایی مصرف آب آبیاری محصولات زراعی


بررسی نقش اصلاح منطقه‌ای سند ملی آب کشور بر مبنای سیستم‌های هوشمند در افزایش راندمان کاربرد و کارایی مصرف آب آبیاری محصولات زراعی
برنامه‌ریزی شناخته شده به‌ عنوان آبیاری دقیق به ‌منظور اعمال آب با مقدار و تقویم وقتی بهینه هنوز در مراحل توسعه برنامه دارد و نیاز به تحقیقات زیادی برای امکان‌سنجی کاربرد اون وجود دارد.


بررسی لرزه اي گروه شمع با درنظر گيري اثرات اندركنش تونل-شمع- سازه
این پایان‌نامه به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی ساوقت جهاد کشاورزی هستان فارس در مزارع منطقه میان‌جنگل فسا در طول سال زراعی 93-1392 به اجرا درآمد.


برآورد تحلیلی فرکانس‌های طبیعی دیوارهای خاک مسلح با در نظر گیری اثر اندرکنش خاک – سازه
هدف این پژوهش مقایسه تعداد دفعات آبیاری، میزان آب کاربردی در مزرعه، راندمان کاربرد و تعیین عملکرد در واحد سطح در دو روش آبیاری دقیق و آبیاری سنتی کشاورزان منطقه می‌باشد.


بررسی آزمایشگاهی عملکرد خمشی تیرورقهای فولادی با ناکاملی کروی در صفحه‌ی جان
در این طرح پژوهشی هر دو روش آبیاری در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه مزرعه یک هکتاری با شرایط نسبتا مشابه برای کشت محصولات غالب الگوی کشت منطقه شامل گندم، ذرت دانه‌ای و گوجه ‌فرنگی مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه اثر الیاف پلیمری در ترک‌خوردگی‌های ناشی از افت و حرارت در دال‌های بتنی با مصالح منطقه سبزوار
در روش آبیاری دقیق برپايه نسبت تبخیر و تعرق هستاندارد روزانه این سه گیاه به تبخیر و تعرق هستاندارد زیتون در سند ملی آب در دشت فسا و اصلاح نیاز آبی این سه گیاه توسط اندازه‌گیری‌های روزانه تبخیر و تعرق توسط سیستم آبیاری هوشمند یک باغ زیتون در منطقه میان‌جنگل و با لحاظ شوری و تغییرات رطوبتی خاک توسط مدل CROPWAT تقویم آبیاری بهینه تعیین گردید.


ارزیابی عملکرد چسبنده قیری خود ترمیم حاوی فیلر معدنی و مواد افزودنی
با توجه به همروند بودن، عدم وجود اختلاف معنی‌دار و خطای پایین شبیه‌سازی مدت وقت آبیاری مدل آبیاری سطحی SIRMOD برپايه اندازه‌گیری‌های دقیق مزرعه‌ای و تعیین ضرایب معادله نفوذ برپايه روش پیشروی دو‌ نقطه‌ای در برابر وقت‌های قطع خودکار سیستم هوشمند طی هفت آبیاری یک باغ زیتون منطقه از شبیه‌سازی این مدل در روش آبیاری دقیق برای تعیین مدت وقت قطع عملیات آبیاری در هر زیر‌‌واحد مزارع هستفاده گردید.


بررسی آبشستگی بستر در بالادست آبگیرهای کفی
پس از انجام آبیاری‌ها مطابق تقویم هر دو روش، متوسط راندمان کاربرد طراحی شده آبیاری دقیق گندم مقدار مطلوب 74/7% هست که 2/3 برابر راندمان کاربرد شبیه‌سازی شده روش سنتی کشاورزان و 23/7% بیشتر از راندمان هدف سند ملی آب برای دشت فسا (51%) می‌باشد.


مقاوم‌سازی خاک‌های نمکی بستر راه با استفاده از خاک رس
متوسط راندمان کاربرد طراحی شده آبیاری دقیق ذرت 52/3% هست که 1/8 برابر راندمان کاربرد شبیه‌سازی شده روش سنتی کشاورزان و 1/3% بیشتر از راندمان هدف سند ملی آب می‌باشد.


شناسایی و تخمین خرابی در قاب‌های‌ بتن آرمه با استفاده از پردازش سیگنال
متوسط راندمان کاربرد طراحی شده آبیاری دقیق گوجه فرنگی نیز 62/6% هست که 2/1 برابر راندمان کاربرد شبیه‌سازی شده روش سنتی کشاورزان و 11/6% بیشتر از راندمان هدف سند ملی آب می‌باشد.

رشد 1/7 برابری متوسط کارایی مصرف آب آبیاری، کاهش 56/6% میزان متوسط مصرف آب آبیاری در هر هکتار و افزایش 1/16% متوسط عملکرد اقتصادی گندم، رشد 70/7% متوسط کارایی مصرف آب آبیاری، کاهش 26/5% میزان متوسط مصرف آب آبیاری در هر هکتار و افزایش 24/8% متوسط عملکرد اقتصادی ذرت دانه‌ای، رشد 1/1 برابری متوسط کارایی مصرف آب آبیاری، کاهش 36% میزان متوسط مصرف آب آبیاری در هر هکتار و افزایش 33/5% متوسط عملکرد اقتصادی گوجه ‌فرنگی دلیل روشن موفقیت روش آبیاری دقیق با تعیین تقویم بهینه آبیاری و شبیه‌سازی مدت وقت آبیاری در حل دو مشکل پايه ی کشاورزی ایران یعنی افزایش راندمان کاربرد و کارایی مصرف آب آبیاری می‌باشد.

لذا آبیاری دقیق چشم‌انداز مثبت و امید‌بخشی را در کاهش هستحصال آب از منابع زیرزمینی، افزایش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه سودآوری اقتصادی پیش روی کشاورزان منطقه میان‌جنگل فسا برنامه داده هست.
66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews