پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)


پیش‌بینی رسوب‌گذاری در مخزن سد ذخیره‌ای با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی سد علویان)
رسوب‌گذاری در مخازن سدها با کاهش حجم موثر، کنترل سیلاب را با مشکل مواجه می‌نماید.


مطالعه عددی تاثیر حفاری جدید روی تونل موجود
بنابراین برآورد صحیح بار رسوبی در این مخازن بسیار حائز اهمیت می‌باشد.


ترکیب احتمالاتی دو بعدی بزرگا-فاصله و شبیه‌سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی خطر زلزله
طی دهه‌های اخیر هستفاده از انواع مدل‌های هوش مصنوعی در زمینه‌های کاربردی مختلف نتایج قابل قبولی از خود نشان داده هست.


مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بارهای جانبی
در این تحقیق از داده‌های آماری ثبت شده در سد علویان هستفاده خواهد شد.


ارزیابی قابلیت اطمینان پایداری شیب‌های خاکی محدود با استفاده از روش تحلیلی ترکیب منحنی توزیع متغیرهای تصادفی
مدل‌های هوش مصنوعی شامل مدل پرسپترون چند لایه (MLP)، سیستم هستنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به منظور شبیه‌سازی حجم رسوبات مخزن سد هستفاده خواهد شد.


بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته‌شده با نانوسیلیس، میکروسیلیس و ولاستونیت
با توجه به مطالعات پیشین صورت گرفته انتظار می‌رود مدل‌های هوشمند مورد هستفاده عملکرد مناسبی در تخمین رسوب مخزن سد علویان داشته باشد.


شناخت منشا رسوبات و تخمین نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در بخشهای ساحلی کمتر توسعه یافته استان سیستان و بلوچستان


ارائه یک الگوریتم محاسباتی برای ساده‌سازی تحلیل احتمالاتی پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews