تاثیر صفحات ضد گرداب بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای دوگانه


تاثیر صفحات ضد گرداب بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای دوگانه
در این تحقیق و در راستای این هدف به تاثیر صفحات ضد گرداب بر قدرت گردابه ها در آبگیر دوگانه قائم پرداخته شده هست.


مطالعه عددی پایداری گودبرداری‌های عمیق با استفاده از شمع‌های نگهبان
اثرات نحوه قرارگیری صفحات ضد گرداب و نیز آبگیرها و اندازه صفحات ضد گرداب ، اثر مرزهای جامد بر جلوگیری از شکل گیری گرداب بررسی شد.


مطالعه آزمایشگاهی اثر کهولت بر مدول عکس‌العمل بستر ماسه‌های ریز دانه یکنواخت: مطالعه موردی ماسه انزلی
نتایج تحقیق نشان می دهد که هستفاده از صفحات ضد گرداب در مابین آبگیرها باعث کاهش قدرت گردابه‌ها و نیز کاهش عمق هستغراق بحرانی آبگیرها شده و در نتیجه باعث افزایش قدرت آبگیری آبگیرها می‌شود.


فشار جانبی وارد بر دیوارهای نگهبان در مصالح دانه‌ای با حضور نیروی نشت


مسلح کردن بتن به وسیله تسمه‌های فولادی


72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews

تأثیر ترکیب ابزارهای کنترل آب‌شستگی در پایداری پایه‌های پل
بررسی عملکرد میراگرهای نیمه‌فعال و نقش حسگرها در کاهش ارتعاشات پل‌های بزرگراهی
رفتار دینامیکی قاب‌های فولادی با مهاربند قطری در دو حالت با و بدون میراگر مایع لزج در مواجهه با بارهای انفجاری
مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته بارش - رواناب با استفاده از مدل احتساب رطوبت خاک HMS-SMA
بررسی رابطه پارامترهای لرزه‌ای با شدت و محل آسیب در سازه‌های بتن‌ مسلح
بررسی اثرهای راستاپذیری پیشرونده بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های نامنظم
ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم اقتصادی - اجتماعی و منابع آب نسبت به کم آبی با استفاده از چارچوب حسابداری آب (مطالعه موردی:‌ محدوده مطالعاتی رفسنج
طرح بهینه لرزه‌ای گنبدهای فضاکار
بررسی تأثیر عمق حفاری بر رفتار سازه‌‌ی بتنی مجاور گود با لحاظ کردن سختی سازه
بررسی آزمایشگاهی جریان در آبراهه‌هایی با بستر درشت‌دانه با دو شکل تیز و گردگوشه
Overriding a Django admin.ModelAdmin function for all models
Tying in to Django Admin's Model History
quick question: how to set *.domainname.com url in django
How to combine select_related() and value()?
django getting the absolute path of a FileField
Spam proof hit counter in Django
Django Passing Custom Form Parameters to ModelFormset
Customizing Django admin with list_display?
django: Why is RequestContext set as context_instance?
Django: How can you get the current URL tagname (for pagination)?
*