ارزیابی عملکرد لرزه‌ای EBF ‌های بهبود یافته با المان قائم زیپر(zipper-strut)


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای EBF ‌های بهبود یافته با المان قائم زیپر(zipper-strut)
قابهای مهاربندی شده واگرا از سختی و جذب انرژی بالایی برخوردار می باشند.


طراحی لرزه‌ای بهینه قابهای فولادی ویژه با در نظر گرفتن معیار تیر ضعیف-ستون قوی با استفاده از روشهای فرا ابتکاری
عملکرد لرزه ای این سیستمها، به خواص هندسی، مکانیکی و طول تیر پیوند وابسته می باشند.


بررسی رفتار کمانشی صفحات مستطیلی تحت بارهای درون صفحه‌ای
تیر پیوند کوتاه به علت ظرفیت دورانی بالا و توانایی اتلاف انرژی زیاد عملکرد مناسب تری را در مقایسه با پیوندهای بلند از خود نشان می دهد.


بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‎های فولادی با مهاربندهای شورن دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه‌دار شکلی
در صورت نیاز میتوان با اضافه کردن المان‌های قائم زیپر به تیرهای پیوند، طول این تیرپیوندها را کوتاه ساخته و مکانیزم تشکیل مفصل پلاستیک در تیر پیوند را تغییر داد.


مدلسازی و بررسی مکانیزم شکست لرزه‌ای در اتصال کاورپلیت RCS با سخت کننده‌های قطری
در این پژوهش از نرم افزار اجزای محدودی ABAQUS و SAP2000 برای مدلسازی قاب های EBF هستفاده شده هست.


تحلیل عددی لوله‌های مدفون در شیب‌ها تحت بارگذاری لرزه‌ای
برای صحت سنجی مدل اجزای محدود از آزمایش تجربی که توسط برمن بر روی قاب های EBF صورت گرفته، هستفاده شده و نتایج حاصل از مدل و آزمایش تطابق مناسبی دارند.


مدل‌سازی لوله تحت فشار مانیفلد دارای شیر تنظیم جریان و بررسی هیدرولیکی آن
با انجام تحلیل های صورت گرفته بر روی قابها، ملاحظه شده هست که با افزایش طول تیر پیوند ظرفیت باربری قابها کاهش و تمرکز خرابی در اتصالات افزایش یافته هست.


شبیه‌سازی عددی عملکرد زهکش‌های افقی در افزایش پایداری شیب‌های خاکی بوسیله نرم‌افزارهای Seep/w و Slope/w
هستفاده از المان قائم در طول مشخصی از تیر پیوند با تغییر در محل شکلگیری مفصل پلاستیک سختی و ظرفیت باربری و سختی قاب را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده هست.


مقاوم‌سازی ساختمان‌های آجری غیر مسلح موجود با استفاده از دیوار آجر مسلح
همچنین اضافه کردن المان قائم موجب کاهش تغییرمکان نسبی طبقات و یکنواخت تر شدن اون گردیده، که این بهبود در قابهای بلندتر و همچنین طول تیرپیوندی که می تواند باعث تغییر مکانیزم در تشکیل مفصل پلاستیک از حالت خمشی به برشی شود، بیشتر هست.
92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews