طراحی بهینه غیرخطی ساز ه‌های گنبدی فولادی با روش جستجوی سیستم ذرات باردار

مدلسازی انتشار آلاینده‌های هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام (ره) و مهرآباد با استفاده از نرم افزار ADMS
توسعه روابط کاهندگی شتاب طیفی براساس معیارهای پذیرش پیشرفته برای نواحی لرزه‌ای ایران
برآورد میزان آمادگی در برابر اثرات تغییر اقلیم؛ کاربرد شاخص آسیب‌پذیری اقلیمی در ایران
ارزیابی تأثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح تقویت شده با FRP
بررسی تأثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن مسلح تقویت شده با FRP
طیف پاسخ طبقه در طراحی لرزه‌ای بر اساس شاخص‌های نوین شکل طیف
Django custom template tags and template loaders
Smarter removing objects with many-to-many relationship in Django admin interface
How to get the value of a dropdown menu in the admin interface?
How do I require an inline in the Django Admin?
Error with custom inclusion_tag, can't find file
send data to a ForeignKey manually?
Indefinitely repeating events in django calendar
What's the best way to represent many booleans in a django model?
Is there a way to build an easy related posts app in django
Filtering models with inheritance in Django

طراحی بهینه غیرخطی ساز ه‌های گنبدی فولادی با روش جستجوی سیستم ذرات باردار
سازه های گنبدی به دلیل ارائه راه حل های موثر برای پوشش مناطق بزرگ بدون تکیه گاه های میانی از مزایای ویژه ای برخوردارند.


بررسی گسیختگی شمع‌های محافظ گود بر اثر هوازدگی
در این پایاننامه از یک روش بهینه سازی فرا اکتشافی به نام الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار برای طراحی بهینه غیرخطی هندسی گنبدهای تک لایه فولادی هستفاده شده هست.


تاثیر میزان آرماتور طولی تیر در تقویت اتصال تیر به ستون با FRP
این الگوریتم از قوانین حاکم بر فیزیک الکتریسیته و مکانیک نیوتونی الهام گرفته شده هست.


مطالعه پارامتریک تیر همبند بتن‌آرمه با ورق‌فولادی
مقاطع مجاز لوله ای برای گنبدها و همچنین قیدهای مورد هستفاده در طراحی گنبدها مطابق با آیین نامه LRFD-AISC می باشد.


ارزیابی عددی اثرات پیش‌تنیدگی مسلح‌کننده‌ها بر رفتار لایه‌های خاک مسلح زیر پی دایره‌ای
یک روش ساده برای تعیین پیکربندی دو گنبد اشفدلر و لملا تعریف شده که مراحل این روش شامل محاسبه مختصات گره ها و نحوه اتصال المانها به یکدیگر می باشد.


مدل‌سازی آزمایشگاهی پی روی ژئوتکستایل
هدف از بهینه سازی گنبدها یافتن مقاطع بهینه ی اعضا (بهینه سازی اندازه)، ارتفاع بهینه تاج گنبد (بهینه سازی هندسی) و تعداد بهینه اعضا (بهینه سازی توپولوژی) تحت شرایط بارگذاری تعیین شده می باشد.


ارزیابی شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل‌های مکانی
رفتار سازه های گنبدی به دلیل تغییر هندسه تحت بارهای خارجی غیر خطی هست بنابراین در نظر گرفتن اونالیز غیرخطی هندسی ضروری می باشد.


بررسی اثر فاصله افقی در دیوارهای ژئوگریدی پله‌ای
الگوریتم جستجوی سیستم ذرات این اونالیز را در حین طراحی انجام می دهد.


مکان‌یابی عرصه‌های مناسب تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP‌‌) در محیط GIS
نمونه های طراحی در نظر گرفته شده برای نشان دادن بهره وری این الگوریتم ارائه شده اند.
98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews