بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن


بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن
هدف اجرای این پژوهش بررسی علل تأخیر پروژه ‏های عمرانی شهر مشهد مقدس و ارائه راهکارهای برون رفت از اون می ‏باشد.


مطالعه پارامتریک تیر همبند بتن‌آرمه با ورق‌فولادی
این تحقیق به روش پیمایش و با حجم نمونه 88 نفر از مهندسین صنعت ساختمان انجام گرفته هست که بیشتر اون‏ها دارای مدرک کارشناسی ارشد و در بخش خصوصی با میانگین سابقه کار 19سال مشغول به‏ کار بوده و اغلب در بخش های کارفرمایی و مشاوره فعالیت دارند.


ارزیابی عددی اثرات پیش‌تنیدگی مسلح‌کننده‌ها بر رفتار لایه‌های خاک مسلح زیر پی دایره‌ای
مهم‏ ترین معیارها در تأخیر در ارتباط با بخش های قوانین و مقررات، پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان وشهر مشهد مقدس به‏صورت جداگانه تعریف گردید.


مدل‌سازی آزمایشگاهی پی روی ژئوتکستایل
همچنین روایی پرسشنامه به‏صورت صوری توسط صاحب نظران و پایایی اون با هستفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شد.


ارزیابی شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل‌های مکانی
سپس علل و شرایط تأخیر در دو بخش عمرانی و غیرعمرانی مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی اثر فاصله افقی در دیوارهای ژئوگریدی پله‌ای
یافته‏ های پژوهش نشان داد که عدم هستفاده مناسب از قراردادهای نوین مهندسی، ضعف در قوانین انتخاب پیمانکار،کمبود اعتبار و یا تأخیر در پرداخت مالی و تکیه اصلی دستگاه مناقصه‏ گزار بر قیمت، ضعف فنی بخش های طراحی و دقت پایین مطالعات اولیه و تأخیر در تصمیم گیری به هنگام درمقاطع حساس، نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان، عدم قیمت ‏دهی مناسب در مناقصه‏ ها و ضعف در منابع مالی و مدیریت اجرایی پیمانکار، بوروکراسی اداری بالا در شهر مشهد مقدس درزمینه پروژه‏ ها، پایین بودن بودجه پروژه‏ ها نسبت به سایر کلان شهرها، انسجام پایین مشاورین، پیمانکاران و مهندسان، عدم هماهنگی کارفرما با مشاور و پیمانکار، نبود یا ضعف مطالعات بالادستی شهر مشهد مقدس به ترتیب از مهم ‏ترین علل تأخیر پروژه‏ های عمرانی و غیرعمرانی می ‏باشند.


مکان‌یابی عرصه‌های مناسب تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP‌‌) در محیط GIS
از طرف دیگر، مقایسه علل تأخیر نشان داد که بیشترین علل در بخش عمرانی هست و در برخی از مسائل نیز بین این دو اختلافی مشاهده نشد.


اندرکنش دینامیکی شمع-خاک
در انتها پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی جهت هستفاده در پروژه‏ ها و پژوهش ‏ها ارائه گردیده هست.


بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح دارای خاموت دورپیچ60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews