آسیب‌پذیری لرزه‌ای و برآورد خطرپذیری لوله‌های مدفون در مناطق شهری


آسیب‌پذیری لرزه‌ای و برآورد خطرپذیری لوله‌های مدفون در مناطق شهری
زلزله به عنوان عاملی که سالیانه هزینه های هنفرمودی را به صورت مادی و معنوی به جامعه بشری تحمیل می کند نیازمند توجه و تحقیق و بررسی هست.


اندرکنش دینامیکی گروه شمع با محیط خاک در فضای تواتری
از اونجایی که در حال حاضر این رخداد به طور کامل برای بشر شناخته شده نیست، سعی بر این بوده هست که با اثرات اون آشنایی بیشتری پیدا شود تا بتواند نتایج حاصل از اونها را پیش‌بینی نماید و با ارائه راه‌کارهای مناسب، زمینه را برای مدیریت و کاهش نتايج مخرب اونها فراهم سازد.


ارائه مدل طراحی میدان به کمک شبیه‌سازی رفتار ترافیک در هنگام ورود به آن
کاهش خطرپذیری زلزله نیاز به شناخت و مدیریت دو عامل اون، یعنی خطر زلزله و آسیب‌پذیری دارد.


حل معادله پلاس غیرخطی نشت از زیرسدها با نفوذپذیری متغیر و تابعی از زمان به روش المان محدود
در این تحقیق با انتخاب محدوده‌ای از شهر شهرستان تهران به عنوان محدوده مطالعاتی و با هستفاده از نتایج تحلیل خطر صورت پذیرفته پیشین و ضمن فراهم آوری شرایط موجود شریانهای حیاتی در مناطق شهری، مقطع لوله با فرض وجود کرنش سطحی مدل‌سازی شده و به ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و سنجش میزان خسارت به وجود آمده ناشی از اثر انتشار امواج زلزله با انجام تحلیل تاریخچه وقتی پرداخته می‌گردد.


آنالیز تنش در پوسته‌های دوار با استفاده از امواج اولتراسونیک و بررسی کاربرد آن در سازه‌های هیدرولیکی
هفت شتاب‌نگاشت‌ اعمالی متناسب با منطقه مورد نظر گزینش شده‌اند به‌طوریکه برپايه سازو کار گسل، نوع خاک منطقه و فاصله موقعیت تا گسل مورد نظر، انتخاب شده و با هستفاده از نتایج تحلیل خطر زلزله منطقه مورد نظر و طیف طرح پیشنهادی اون و در محدوده دوره تناوب سیستم لوله مدفون و خاک اطراف اون مقیاس شده-اند.


کاربرد شبکه‌های عصبی برای پیش بینی رفتار اتصالات با گیردارهای نسبی برای قابهای مستوی
در پایان تنش‌های به‌وجود آمده در مقطع لوله مدفون ناشی از نیروهای برشی و خمشی به وجود آمده با هستفاده از میانگین‌گیری خطی از نتایج هفت شتاب‌نگاشت‌ و برای سه نوع لوله مدفون با قطرهای مختلف، با تنش-های مجاز مورد انتظار مقایسه گردیده و در مورد خسارت وارده به لوله مدفون قضاوت می‌گردد و با توجه به نتایج به‌دست آمده به ارائه راه‌کارهای کاهش خطرپذیری زلزله در لوله‌های مدفون مناطق شهری، پرداخته شده هست.


بررسی توزیع و تمرکز تنش در تیرهای لانه زنبوری با روش المانهای مرزی


بررسی اثرات تغییر سختی دیوار برشی در ارتفاع سازه‌های بلند بر روی اندر کنش قاب و دیوار


78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews